DHA-A leader
DHA-A leader

Provincie tekent Nationale Kustpact

Den Helder – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het Nationale Kustpact dat op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, is opgesteld. In het pact maken het Rijk, de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’.

De partijen zijn overeengekomen een zonering voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden.

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

Zonering
Gedeputeerde Joke Geldhof: “Alle partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse kust, zijn het eens dat er een zonering moet worden gemaakt. Dat heeft wat voeten in de aarde gehad, maar partijen zitten nu op één lijn. Dat verheugt mij zeer. Met z’n allen vertegenwoordigen we de belangen van dit kostbare deel van Nederland, waar iedereen op zijn eigen manier zo van geniet. Dat willen we graag zo houden. Dat kunnen wij nu met dit Kustpact regelen.”

In Noord-Holland zijn de provincie, ge­meen­ten, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties en re­cre­a­tie­sec­tor gestart met een ei­gen ‘pac­t’. On­der re­gie van de pro­vin­cie wordt ge­werkt aan een toe­komst­per­spec­tief voor de Noord-Hollandse kust. Dit moet voor de zo­mer ge­reed zijn. In dit Noord-Hollands toekomstperspectief moeten de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Zo moet dui­de­lijk wor­den waar de na­tuur met rust moet wor­den ge­la­ten en waar ruim­te is voor nieu­we eco­no­mi­sche ac­ti­vi­tei­ten. Dat geldt voor zo­wel het strand als de bin­nen­duin­rand.

Overigens tekent GS behoudens goedkeuring door Provinciale Staten. De ondertekening vindt waarschijnlijk in februari plaats.

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

3 reacties

 1. Skriks

  Dit wordt super-spannend…! Zal de Noordkant van de vroegere strandopgang ´Schip op het strand´(die nu fantasieloos ´de Zandloper´ heet…) nu ook nog verknald worden…
  Wat een ongelooflijk drama zijn die fantasieloze Landal ´troep´ huisjes aan de zuidkant van die strandopgang, je durft bijna niet meer naar links te kijken wanneer je het strand oploopt.
  Het strand is ons hoogste goed, datgene waar in de zomer elke week 15.000 toeristen in huisjes achter de duinen voor naar onze gemeente komen en wat hebben wij gedaan…, we bouwden een lint van honderden metaalachtige huisjes eenvormig en bovenop elkaar, ÓP datzelfde strand…
  Eigenlijk is het nú nog steeds niet te geloven.
  Ik vermoed dan ook dat er ´niet veel reuring en veel rust´…zal zijn wanneer de zonering van de Noordkant erdoor ´wordt gejast´, vergeef me mijn woordkeuze en vooringenomenheid, het doet pijn, het aanzicht van dat prachtige strand is echt vermoord door het kapitaal(Landal) en de naar haar pijpen dansende bestuurders, je kunt daar gewoon niet omheen.
  Ja, toerisme is goed voor Den Helder om heel veel redenen, en nee, je verkoopt nooit je schoonmoeder, hoeveel ze ook mag opbrengen.
  Degene die zo dom was om daar ooit een vergunning voor te geven…zorgt nu waarschijnlijk ergens anders voor ellende.
  En dan hoor ik in de wandelgangen óók nog dat er WEER een aantal bijgebouwd worden.
  Stopt dit ooit?
  Het kan anders hoor, kijk maar in Katwijk, die hebben het begrepen, volledig!
  Kleinschalig, lieflijk, intiem rijtje huisjes op het strand, palmboompje ernaast, prachtig duin-parkeergarageproject dat grote prijzen won, een boulevard zónder hoogbouw, gezelligheid op straat er wonen gewoon nog mensen die op hun balkonnetje naar de zee turen.
  Ik spreek daar Duitsers die nog niet eens willen overwegen naar die prachtige Noordkop te gaan terwijl de randstedelijke vuilnisbelt bij Katwijk al achter de duinen begint..
  Bestuur van Den Helder, laat tot U doordringen; we hebben nog één streepje natuur, twee duinen-rijtjes met een fietspad ertussen en een strand, STOP met het verknallen van ONS tafelzilver.
  De tijd van geld verdienen aan ´vuilnisbelten en rotzooihuisjes´ in de duinen en op het strand is nu echt voorbij.
  Wij willen ons strand terug!

 2. Skriks

  @Hotmail 2, bedankt voor Uw reactie, U bent goed op de hoogte, het was interessant om de stukken door te lezen.

Reageren is niet meer mogelijk.

DHA-B Home468