DHA-A leader
DHA-A leader

Raad en college doen aan struisvogelpolitiek

Raad en college doen aan struisvogelpolitiek, stelt voormalig VVD-raadslid Bernard Fritzsche.Den Helder – In de eerste begrotingsvergadering van 6 november jl. bejubelden voornamelijk coalitiepartijen, gesteund door het college, de voorliggende conceptbegroting. Daarbij lieten zij echter onvermeld dat deze thans niet meer structureel en reëel in evenwicht is.

In aanloop naar de behandeling van de door het college ingediende begroting zijn er namelijk besluiten genomen die een verdere bijstelling van het voorliggende begrotingsvoorstel noodzakelijk maken. Allereerst heeft de raad op 30 juni jl. onder voorwaarden ingestemd met een garantiestelling aan de MCA/Gemini Groep. Verder is in september bij Prinsjesdag de Rijksbegroting ingediend die ook zijn doorwerking kent naar gemeenten. Voor de begroting van onze gemeente betekent dit een tekort van zo’n 600.000 euro en een onverwerkt risico als gevolg van voornoemde garantiestelling.

Deze twee gebeurtenissen zijn vooralsnog niet in de voorliggende conceptbegroting 2015 en verder verwerkt. Als daar in de tweede begrotingsvergadering van vandaag (10 november) ook geen gevolg aan wordt gegeven, dan handelt de raad, met het bekend zijn van de effecten van genoemde besluiten, in strijd met de vigerende wet- en regelgeving.

Gemeentewet
De Gemeentewet (art 189, lid 2) vergt namelijk dat de raad erop toe ziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Als we de implicaties van alleen al de Rijksbegroting beschouwen kan van dit laatste geen sprake zijn.

Daarnaast eist het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” (BBV, art 3, lid 2) dat de begroting en de meerjarenraming met de toelichtingen duidelijk en stelselmatig de omvang van alle geraamde baten en lasten weergeven, alsmede het saldo ervan. Verder dient de begroting tevens een duidelijk en stelselmatig inzicht te verschaffen in de financiële positie. Ook hier voldoet de concept begroting niet aan het gestelde in dit artikel van het BBV.

Een loopje
Het vaststellen en aanbieden van een materieel sluitende begroting is een verantwoordelijkheid van de gehele gemeenteraad. Met het vaststellen autoriseert de raad namelijk het college op basis van die begroting uitgaven te doen. Volgens het voorliggende ongewijzigde begrotingsvoorstel zou het college dan uitgaven kunnen doen zonder dat daar voldoende middelen tegenover staan. Daar waar coalitiepartijen voorheen ook recht in de leer waren, wordt nu een loopje genomen met wat de burger mag verstaan onder een zorgvuldig en verantwoord financieel beleid.

De raad zou uit hoofde van haar kaderstellende en controlerende taak, alsmede uit oogpunt van geloofwaardigheid, er dus goed aan doen om deze ongewenste situatie niet te doen laten ontstaan. Het debat in de raadsvergadering zou dus moeten gaan over de wijze waarop de voorliggende begroting materieel sluitend is te krijgen in plaats van het aangeboden “strooigoed” te accepteren en te spreken over wensen die onder het financieel gesternte, nu en in de nabije toekomst, niet reëel zijn.

B. Fritzsche
Voormalig VVD-raadslid

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder de noemer 'gast auteur' verschijnen artikelen als ingezonden stukken, columns, recensies, et cetera, die niet zijn geschreven door de vaste medewerkers van Den Helder Actueel. Ook gesponsorde berichten (waarvoor door derden betaald is) vallen hieronder. Dit wordt verder apart weergegeven, direct onder het bericht.

Lees ook:

1 reactie

 1. Hotmail 2

  Bernhard maak je niet zo druk. De provincie fluit de raad wel terug als het niet goed zit.
  Citaat;
  Betreft: gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2014
  Begroting
  Bij deze vorm van preventief toezicht is het oordeel over het evenwicht op de begroting van belang. Daarmee wordt bedoeld een structureel en reëel evenwicht. Deze term houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat voor het betreffende begrotingsjaar de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten.

Reageren is niet meer mogelijk.