DHA-A leader
DHA-A leader

Den Helder ondersteunt en waardeert mantelzorgers

Den Helder ondersteunt en waardeert mantelzorgersDen Helder – Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. De gemeente Den Helder zet het extra budget dat hiervoor van het rijk is ontvangen in voor de uitvoering van diverse activiteiten ter ondersteuning en waardering van mantelzorgers.

De verwachting is dat meer mantelzorgers hierdoor in beeld komen. Door tijdige ondersteuning kan overbelasting van mantelzorgers worden voorkomen. De Stichting Mantelzorgcentrum ontvangt een jaarlijkse bijdrage van Den Helder en de regiogemeenten voor de uitvoering van een basispakket mantelzorgondersteuning. Vanaf 2015 is een extra budget voor ondersteuning en waardering beschikbaar.

In 2015 worden de volgende activiteiten georganiseerd ter ondersteuning en waardering van mantelzorgers in de gemeente Den Helder.

Informatie en advies
Bij het Mantelzorgcentrum kunnen mantelzorgers terecht voor informatie en advies. De organisatie is goed op de hoogte van het complete ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers in de regio en heeft contact met allerlei organisaties die hier een rol in spelen. Via een regelmatig uitgebrachte nieuwsbrief worden mantelzorgers geïnformeerd.

Mantelzorgers kunnen individueel informatie en advies krijgen. Ook worden er cursussen georganiseerd. De cursus “Zorg en welzijn abc” biedt in groepsverband meer informatie over het zorgstelsel en mogelijkheden om als mantelzorger meer ondersteuning te krijgen. Specifieke voorlichting richt zich op jonge mantelzorgers. Het mantelzorgcentrum wil ook onderzoeken of er behoefte is aan ontmoetingsplekken voor mantelzorgers. In de wijk, of digitaal.

Training/educatie en ontmoeting
Er zijn lotgenotengroepen en diverse trainingen om mantelzorgers te ondersteunen. De cursus “Krachtige mantelzorgers” helpt mantelzorgers beter in balans te komen. De cursus “Praktisch thuis” leert mantelzorgers hun tilvaardigheden te verbeteren en goed om te gaan met hulpmiddelen. Het “Familiegesprek” is erop gericht beter gebruik te maken van het eigen (familie)netwerk.

Ondersteuning bij regeltaken
De mantelzorgmakelaar kan de mantelzorger praktische ondersteuning bieden bij allerlei regelklussen. Deze makelaar kan ook onderzoek doen naar mogelijkheden om de extra kosten voor de mantelzorger te reduceren.

Verwennen en ontspannen
Jaarlijks wordt de dag van de mantelzorger georganiseerd. Vanaf 2015 wordt dit uitgebreid met extra activiteiten voor specifieke doelgroepen. Daarnaast kunnen mantelzorgers in aanmerking komen voor een bloemen- of cadeaubon als blijk van waardering voor hun belangrijke werk. Er komen ontspannende excursies en mogelijkheden om deel te nemen aan een high tea, een theaterbezoek, of een introductiebijeenkomst Mindfulness.

Extra inzet vrijwillige respijtzorg
Er is een extra ruimte voor de vrijwillige thuiszorg van Humanitas, waarmee chronisch zieke en gehandicapte mensen worden ondersteund, en waardoor ook de mantelzorger tijdelijk wordt ontlast (respijtzorg). Daarnaast gaat het Mantelzorgcentrum een meer divers aanbod (maatwerk) van vrijwillige respijtzorg ontwikkelen, onder meer door de inzet van de Stichting Handen in Huis.

Hoe melden voor ondersteuning en waardering?
De mantelzorgers die in 2014 een mantelzorgcompliment hebben ontvangen zijn in januari schriftelijk door de Sociale Verzekeringsbank bericht dat zij voor een blijk van waardering vanaf 2015 bij de gemeente terecht kunnen. Mantelzorgers kunnen hiervoor contact opnemen met het Mantelzorgercentrum (e-mail: info@mantelzorgcentrum,nl of tel. 0223-747009. Wie dat wil kan ook via een nieuwsbrief regelmatig worden geïnformeerd over het activiteitenaanbod.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: