DHA-A leader
DHA-A leader

Cardiologische hulp ziekenhuis verdwijnt niet (update)

Cardiologische hulp ziekenhuis verdwijnt niet.Den Helder – Er is geen sprake van dat de cardiologische hulp in het ziekenhuis in Den Helder per 1 september aanstaande wordt beeïndigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Het college heeft dinsdag gesproken met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep.

Niet alleen dinsdag, ook op 5 juli is door het college overleg gevoerd met de Raad van Bestuur, over de locatie Den Helder. Dat overleg vindt plaats op basis van de in 2014 gemaakte afspraken die – met de toen geheten MCA-Gemini Groep – zijn vastgelegd in een convenant. “Het overleg van dinsdag heeft duidelijk gemaakt dat het convenant onverminderd van kracht is”, zo schrijft het college.

Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder wordt ontwikkeld volgens het in juni 2014 door de Raad van Bestuur vastgesteld locatieprofiel. Dat ging destijds (en dus nog steeds) uit van een kleiner Gemini Ziekenhuis, maar met behoud van een afdeling spoedeisende hulp, 7 dagen per week, 24 uur per dag, Intensive Care, diagnostische faciliteiten en acute geboortezorg. Er zijn goede samenwerkingsafspraken met (fusiepartner) Medisch Centrum Alkmaar (MCA) voor patiënten die hoog specialistische zorg nodig hebben. De betrokken zorgverzekeraars ondersteunen het locatieprofiel. Het Gemini Ziekenhuis komt op basis van het locatieprofiel in aanmerking voor een Beschikbaarheidbijdrage Cure voor spoedeisende hulp van ziekenhuizen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).” Van beëindiging van de cardiologische hulp in het ziekenhuis in Den Helder per 1 september aanstaande is geen sprake.

Evaluatie
De Noordwest Ziekenhuisgroep evalueert wel van tijd tot tijd het locatieprofiel. “Daaruit volgen verbetervoorstellen hoe de zorg verder geoptimaliseerd kan worden. De uitkomsten van de evaluatie en de verbetervoorstellen worden voorgelegd aan een commissie bestaande uit externen, waaronder namens het gemeentebestuur van Den Helder de directeur van de Veiligheidsregio (de heer Smeekes), met in zijn portefeuille de ambulance- en acute zorg. Smeekes heeft het gemeentebestuur eerder bijgestaan bij de beoordeling van het locatieprofiel.

De raad is door het college uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 1 augustus. Een afvaardiging van de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep is hierbij aanwezig, net als de heer Smeekes. Zij zullen de vragen van de raadsleden beantwoorden.

Verklaring Noordwest Ziekenhuisgroep
De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan de evaluatie van het locatieprofiel Den Helder. Deze evaluatie is tot stand gekomen met input van nagenoeg alle specialismen en een groot aantal verpleegkundigen en overige betrokkenen waaronder de leidinggevenden. Op basis van de evaluatie wordt een aantal aanbevelingen gedaan, met name rondom de borging van de acute zorg in Den Helder. Dit met als doel de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënten op de locatie Den Helder nog verder te verbeteren. Diverse recente ontwikkelingen, waaronder het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren, vragen om een integrale benadering van dit proces.

De raad van bestuur heeft daarom samen met het Stafbestuur en het Medisch Specialisten Noord West (MSNW)-bestuur besloten een onafhankelijke beoordeling te vragen aan externe deskundigen met competenties op ziekenhuiszorg, organisatie en medische inhoud. Deze integrale beoordeling heeft betrekking op het locatieprofiel Den Helder met in het bijzonder de acute zorg en vormt een aanvulling op de interne evaluatie van het locatieprofiel. De evaluatie van het locatieprofiel en de aanbevelingen en acties die daaruit naar voren komen worden onderdeel van deze beoordeling. Het gaat om een integraal plan voor toekomstbestendige en veilige zorg op de locatie Den Helder als onderdeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep. Er zal een stuurgroep worden ingericht om dit onderzoek te begeleiden. De samenstelling daarvan dient nog te worden bepaald.

We streven ernaar de onafhankelijke beoordeling zo spoedig mogelijk te realiseren. Gedurende dit traject zal het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren worden aangehouden.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

18 reacties

 1. Sigmund

  Misselend makend en misleidend gedraai!
  Ook de huisartsen wordt een rad voor ogen gedraaid. Zo belde Henk van Alphen, locatiedirecteur van het Noordwest Ziekenhuis Locatie Den Helder, naar de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) met excuses voor het (eerste) persbericht en een aanvulling hierop. Als resultaat hiervan kregen de aangesloten huisartsen van de Cöordinator HKN op 25 juli j.l. een e-mailbericht met de geruststellende mededeling dat er 24 uur per dag en 7 dagen per week een cardioloog voor het Gemini beschikbaar zal blijven….
  Terwijl sinds het verschijnen van het artikel “Stop de sluipmoord op het Gemini” in de Helderse Courant iedereen toch zou kunnen en moeten weten dat vooral HET VERDWIJNEN VAN DE CARDIOLOGISCHE EXPERTISE uit het ziekenhuis (lees: het vertrek van het specialistische hoogopgeleide verpleegkundige personeel) zal leiden tot de geschetste desastreuze gevolgen.
  En dat verwijnen van de cardiologische expertise wordt heus niet voorkomen of opgevangen door één cardioloog 24/7 in Den Helder aanwezig te laten zijn (waarbij `aanwezig` in de praktijk dan ook nog vaak ´oproepbaar` zal betekenen!

 2. Ziener

  Er is geen sprake van dat de cardiologische zorg hier verdwijnt, aldus het college.
  Na een heel verhaal is vervolgens de eindconclusie van het ziekenhuis dat het voornemen om de meerdaagse cardiologische zorg te concentreren zal worden aangehouden om een traject te starten van evaluatie.
  Is het sowieso niet zinvol om eerst iets te evalueren voordat een voornemen of besluit wordt genomen?
  Een burgemeester die aan de raad had toegezegd er bovenop te zitten had ze hierop toch kunnen wijzen?
  Met voorbedachte rade. Want brutaliteit heeft de overhand op zorgvuldig handelen.
  Je kan ons bestuur dus geen dag zonder toezicht hun gang laten gaan.

 3. Subb

  Het zijn altijd van die proefballonnetjes die worden op gelaten (kijken hoeveel reactie er op komt )en lang leven de vrije markt werking in de gezondheidszorg. ……

 4. Joko46

  Het is gewoonte van Alkmaar, in stille tijden(vakantie,eind van de week etc.) een z.g. balletje op te gooien, ofwel individueel slecht nieuws te brengen, zodat er niet meteen op gereageerd kan worden. Veel personeelsleden kunnen hier over meepraten. Het Gemini wordt wel degelijk “leeggezogen”!

 5. Judge X

  De misleiding druipt weer uit de tekst,met holle woorden als: Locatieprofiel en Beschikbaarheidsbijdrage Cure.
  Maar gelukkig komt er: ‘Onafhankelijke’ beoordeling van externe deskundigen,met competenties op ziekenhuiszorg,organisatie en medische inhoud.
  Convenanten worden in het politieke verkeer meestal gebruikt om de tegenpartij en/of het publiek zand in de ogen te strooien (een mooi voorbeeld is het ‘convenant van 8 juli 2016’ getekend door Krijns -zie DHA).
  Het geeft de rekbare spelregels aan van het knikkerspel waar men zich aan waagt,maar het ontbreekt in Den Helder blijkbaar aan knikkerervaring.
  “Het overleg van dinsdag heeft duidelijk gemaakt dat het convenant onverminderd van kracht blijft”,aldus het college in de brief.
  En dat klopt,wij raken langzaam onze knikker kwijt; het hele plannetje werd namelijk in 2009 reeds ontvouwd – zie link:
  kids.mca.nl/webframe/uploads/over_het_mca/organisatie/2010_Strategisch_Ziekenhuisbeleidsplan_MCA.pdf

  1. Judge X

   Sorry…..; Google: ‘Ziekenhuisbeleidsplan voor de MCA Gemini Groep (PDF)

 6. Mandy13

  Wie moeten we nou nog geloven en wat zal zo’n onderzoeks commissie weer brengen?
  Blijf gewoon van ons ziekenhuis af…als de cardiologen hier niet willen werken geef ze ontslag! Er zijn toch artsen genoeg zonder baan!
  58.000 Helderse mensen,14.000 Texelaars, 100.000 toeristen, we hebben een vliegveld, booreilanden en ongeveer 3000 defensiemedewerkers!
  Komop zeg, wij hebben recht op een goed en volwaardig ziekenhuis!

 7. Monique_K

  Dat is wel een heel ingewikkelde manier om te bevestigen dat ze nog steeds van plan zijn om de complexe cardiologische zorg uit Den Helder weg te halen. Enig verschil is dat ze het nu niet ‘zomaar’ doen maar er nog een ‘evaluatie’ tegenaan gooien alvorens het te doen.

 8. Fred

  Gewoon , de mensen overspoelen met een stortvloed aan niets zeggend heden , in de hoop ze het zwijgen op te leggen, en de plannen op een brancard stilzwijgend de achterdeur uit dragen.

 9. Fred

  Let op !!!!! , Hier wordt gezegd, dat de cardiologische hulp niet vertrekt uit Denhelder. Maar waar het om gaat , de complexe cardiologische hulp, die zij hier weg willen halen, daar wordt niet over gesproken. Het gaat hier om verschillende medische pricipes, waarvan zij er èèn uit Denhelder weg willen halen.

  1. Judge X

   Ja daar ging het artikel van 21 juli al over Fred,je hebt er zelf nog onder gereageerd.
   Allemaal volgens het convenant van 2009.

 10. Sigmund

  Mensen, vergeet nou alsjeblieft dat woordje “complex”. Dat wordt uitsluitend gebruikt (of beter: misbruikt) om de goegemeente zand in de ogen te strooien. Klinisch (en in dagopname) vindt er sinds jaar en dag geen complexe cardiologische zorg plaats in Den Helder!!! Hooguit 10 à 20 % van de opgenomen cardiologische patiënten behoeft een interventie van welke aard dan ook op de locatie Alkmaar, zoals bijvoorbeeld een dotter-procedure of implantatie van een pacemaker of defibrillator (ICD). Net zoals overigens vanuit locatie Alkmaar 10 % een ingreep behoeft in één van de academische of anderszins ECHT “topklinische” ziekenhuizen, meestal in Amsterdam. In Den Helder is dus van oudsher sprake van redelijk basale klinische cardiologie. Concentratie van “complexe” cardiologische klinische zorg kan dan ook nooit een valide reden zijn om de gespecialiseerde cardiologische verpleegafdeling in Den Helder te willen sluiten. De enige werkelijke reden daarvoor is helaas dat de Alkmaarse cardiologen het domweg vertikken om nog langer wachtdiensten te doen voor Den Helder. Lastig, want met een maximale aanrijdtijd van 30 minuten kunnen zij dan niet thuis slapen.
  Maar zij hebben de Helderse patiënten ondertussen wèl nodig om aan voldoende “volume” te komen voor een vergunning om hun dotter-procedures te mogen uitvoeren….
  In het Meerjarenbeleidsplan 2015-1018 van de MCA Gemini Groep valt te lezen dat men ernaar streeft “DE MENS CENTRAAL” te stellen. Met deze mens wordt in Alkmaar dus kennelijk niet de patiënt bedoeld, maar de medische specialist!

 11. Roodborstje

  Sigmund, het is al jaren zo (en bekend) dat Alkmaarse specialisten niet in het ziekenhuis in Den Helder willen werken. Dat is niet alleen zo bij cardiologie welke jij noemt. Jaren geleden was dit ook bij een ander groot specialisme zo en toen er geen oplossing kwam en artsen uit Alkmaar bij hun standpunt bleven niet in DH te willen werken,werden alle artsen van dit betreffende specialisme verplicht gesteld minimaal 1 dag te moeten werken in dh. Dat is uiteindelijk ook zo gebeurd.
  Verder is het ook zo dat de complexe cardiologische zorg al sinds jaar en dag niet meer in DH zit. Dus eigenlijk is er niets nieuws onder de zon.Waarom mensen nu ineens allemaal zo tekeer gaan snap ik dan ergens ook niet, want dit is namelijk geen nieuws. KWestie van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt?
  Daarnaast kan men zelf ook nog wel bedenken dat met het dalende inwonersaantal van DH het instandhouden van een duur ziekenhuis met dure apparatuur en alles wat daar nog meer bij komt kijken uiteraard niet meer lonend is. Een kwestie van het kosten baten plaatje.
  In alle stukken vanuit het Nwz wordt vermeld dat er wel degelijk een cardioloog beschikbaar blijft voor Den Helder binnen de wettelijk gestelde tijd.
  Dit in tegenstelling tot het verleden, nog voor de fusie waarbij diverse specialisten vanuit ondermeer Bergen moesten komen.

  1. Ziener

   “…instandhouden van een duur ziekenhuis met dure apparatuur en alles wat daar nog meer bij komt kijken uiteraard niet meer lonend is”….
   Lonend?
   Ten opzichte van wat. Zorg mag gerust iets kosten. U stipt hier, waarschijnlijk onbewust, het hedendaagse probleem in de zorg aan namelijk een kosten baten plaatje. U begrijpt toch wel dat in de top van de zorg onvoorstelbare salarissen worden betaald met bonussen maar dat de patiënt opeens wordt afgerekend dat de zorg wat verder van huis moet omdat het niet meer lonend zou zijn? Voor wie niet? De directeuren?
   Management denken in de zorg is de doodsteek voor deze zorg. Zorg is geen afreken product maar een maatschappelijke pijler.

 12. Fred

  Een instelling, van er is in DenHelder e.o geen moer meer te verdienen omdat er steeds minder mensen wonen. Wij, de overgebleven inwoners, zoeken maar naar een medicijnman bij een andere stam in een ander dorp. Wel een zak geld meenemen, anders komt het kosten baten plaatje daar in dat dorp niet rond. Nu, besef ik pas wat de roeping van een arts is. Ik dacht dat die bestond uit het helpen van en genezen van mensen. Maar het is gewoon een ordinaire jacht op geld ter eer en meerdere glorie van de eigen bankrekening. Dus we halen alles maar uit Denhelder weg, apparatuur en de patienten, dan wordt onze verdien capaciteit en daarmee ook onze bankrekeningen groter. Dat zij daarmee een stad zonder een goed draaiend ziekenhuis zetten interesseerd ze geen donder. Het gemini verwordt tot een dokterspost, die alleen op oproep bemand is. Anders is het zonde van de energie.

 13. Danny

  En langzaam loopt jullie ooit zo gezellige stadje leeg…. als het zo doorgaat wordt Den Helder straks dé plek waar iedereen Halloween wil vieren.. Nederlands enige spookstad.

Reageren is niet meer mogelijk.