DHA-A leader
DHA-A leader

Marinelocaties onder verscherpt toezicht

Den Helder – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes locaties van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) onder verscherp toezicht geplaatst. Dit geldt in beginsel voor een periode van 12 maanden. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert heeft dat donderdag aan de Tweede Kamer laten weten. Het gaat om de Joost Dourleinkazerne (Texel), Fort Harssens, de Nieuwe Haven en de Marinekazerne Erfprins in Den Helder en verder LC Maartsendijk en de Van Braam Houckgeestkazerne.

In augustus en september van dit jaar inspecteerde de ILT inspecteerde Defensielocaties. Sinds eerdere inspecties in 2015 bleek dat op een aantal locaties onvoldoende vooruitgang was geboekt bij het uitvoeren van verbetermaatregelen op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De minister van Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag voor de Wabo. Deze wet regelt de vergunningverlening en de naleving van de bouw-, sloop-, milieu- en brandveiligheidswet- en regelgeving voor onder meer verschillende Defensielocaties.

In 2015 constateerde de ILT bij Defensie veel overtredingen op de Wabo. Daarom kondigde Defensie maatregelen af om de naleving van de Wabo-regelgeving in de gehele organisatie te verbeteren. Om het personeel bewuster te maken van de eigen verantwoordelijkheid, kwam er een voorlichtingscampagne die nog steeds loopt. Ook zijn commandanten gewezen op hun verantwoordelijkheden als vergunning- en toezichthouder. Ook wordt de samenwerking verbeterd van de organisaties die een rol spelen bij het voorkomen en verhelpen van overtredingen op een locatie.

Verscherpt toezicht
Bij de onlangs gehouden inspecties bleek dat de eisen voor de opslag van (gevaarlijke) stoffen niet volledig worden nageleefd. Ook zijn milieuvergunningen op onderdelen verouderd. Verder bleek dat installaties en voorzieningen niet overal overeenstemmen met de wettelijke onderhoudseisen of gekeurd zijn. Uit de inspecties bleek echter ook dat veel overtredingen eenvoudig te voorkomen en snel oplosbaar zijn. Het gaat bij de brandveiligheid om overtredingen te wijten aan bouwtechnische tekortkomingen. Denk aan onvoldoende brandwerende wanden. Verder betrof het overtredingen van gebruikers, zoals geblokkeerde vluchtwegen en vastgezette branddeuren.

De minister heeft aangeven de bevindingen van ILT hoog op te nemen. “Dit is van groot belang voor de veiligheid van medewerkers en die van hun omgeving”, aldus de minister. De naleving van de Wabo moet Defensiebreed snel op orde worden gebracht. Het CZSK is verzocht maandelijks te rapporteren over de voortgang van de verbeteringen. Verantwoordelijke vergunninghouders moeten de ILT elke twee maanden persoonlijk bijpraten. Ook Hennis gaf in de brief aan de Tweede Kamer aan het verbetertraject nauwgezet te blijven volgen.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: