DHA-A leader
DHA-A leader

Van het anker losgeslagen

Ik had eens de illusie dat de primaire taak van de overheid de bescherming van de burger is. De illusie dat de overheid deze taak ook uitvoert. Onderhand ben ik ervaringen rijker en een illusie minder.

Laat ik mij hier beperken tot onze energievoorziening. Er waren en zijn mensen die beweren dat de aarde opwarmt. Daarbij beweren ze dat de mens de oorzaak is van die opwarming. En ook beweren ze dat ons door die opwarming grote rampen te wachten staan. Die bewering trok mijn aandacht. Ik ging op zoek naar de empirische bewijzen voor deze beweringen. Mijn zoektocht leerde mij dat die empirische bewijzen niet bestaan.

Dan rijst de vraag waarom zovelen, met de media voorop, achter die beweringen aanhollen en ze verspreiden? Om dat te begrijpen is het goed om te begrijpen wat het Postmodernisme is en wie of wat er commercieel belang bij hebben. Ik mag u aanbevelen u te verdiepen in het Postmodernisme en de grote schade die dit verschijnsel aan de Westerse samenlevingen toebrengt. Ook hier in Den Helder is die schade waar te nemen.

Energieneutraal
Eens nam de gemeenteraad een motie aan om Den Helder energieneutraal te maken. Deze motie roept vragen op. Ik heb die vragen gesteld aan gemeenteraad en college van B&W. De gemeenteraad antwoordde niet en uit het college kwamen geluiden die ronduit als zorgelijk bestemd kunnen worden.

Dan zijn er zij die aan deze beweringen verdienen. Zo is de energietransitie opgetuigd. Er moet van conventionele centrales worden overgegaan naar duurzame centrales, waarbij zon en wind een hoofdrol spelen. Dat alles moet worden betaald door ons allen, via onze energierekening. Zoekt u maar eens uit wat er de komende jaren met uw energierekening gaat gebeuren.

Dat die transitie een “mission impossible” is en een niet bestaand probleem moet oplossen, mag niet deren. Er zijn er momenteel voldoende die eraan verdienen en de burger betaalt wel. Dat dit tot grote armoede leidt en dat hiermee het economisch zwaartepunt naar het Oosten wordt verlegd, alwaar men de energievoorziening rationeel benadert, mag onze overheid niet deren. Onze lokale overheid zeker niet.

Lobby
De door het postmodernisme gegrepen politieke partijen willen of kunnen het niet begrijpen. De ‘geld beluste lobby’ kijkt niet verder dan het momentane gewin en onderkent ook niet dat ook zij meewerkt aan het ondergraven van onze economie.

De overheid zorgt dus niet voor u !

Ir RTG Prins

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder de noemer 'gast auteur' verschijnen artikelen als ingezonden stukken, columns, recensies, et cetera, die niet zijn geschreven door de vaste medewerkers van Den Helder Actueel. Ook gesponsorde berichten (waarvoor door derden betaald is) vallen hieronder. Dit wordt verder apart weergegeven, direct onder het bericht.

Lees ook:

27 reacties

 1. RobK

  Even gekeken wie deze gastauteur is. Nergens iets over te vinden. En dat verbaasde me niet. Maar het geeft wel te denken over de kwaliteit van DHA.

 2. Jacques van Velzen.

  Als je in deze tijd nog steeds blijft ontkennen dat de mens geen rol speelt in het klimaatvraagstuk, kan je niet verwachtten dat je serieus genomen wordt.

  Overigens heeft u daarin wel gelijk dat dit ten volle benut wordt om de burger nog verder af te gaan knijpen.
  @Rob. Ik kan mij vergissen. Maar volgens mij komt dit van Roel Prins.
  Daar kunt u genoeg over vinden.

 3. Roel Prins

  Beste Jacques, jij bent met jouw reactie in het gezelschap van velen. Velen hebben deze mening. Vaak zonder argument. Velen spreken anderen na of schrijven anderen na. Jouw mening is niet gestoeld op natuurwetenschappelijk onderzoek, noch op natuurwetenschappelijke empirie.
  Het is vanwege deze meningen dat ik mijn artikel heb geschreven. Ik ben Boutkan dankbaar dat hij dit heeft gepubliceerd.
  Het is bijzonder kwalijk dat de Nederlandse media geen aandacht besteden aan de desastreuze gevolgen van de energietransitie. Ik hoop dat jij de moeite neemt om je te verdiepen in het postmodernisme en in de energietransitie verdienmodellen.
  Tenslotte vraag ik mij af wie o wie heeft verzonnen dat een bio- ketel in de Donkere Duinen het onder druk geachte klmaat helpt.
  Dat een wethouder stelt aan het klimaat te werken en deze ketel promoot is geen blijde boodschap.
  En dan nog een advies: Lees David McKay, Sewtha without the hot air.

  1. Jacques van Velzen.

   Ik ben wellicht niet zo belezen als u. Maar ik verdiep mij juist enorm in deze materie. Ik kan niet ontkennen dat deze transitie mogelijk desastreuse gevolgen zullen hebben zoals u dat schets.

   Echter u begint uw betoog met de stelligheid dat er geen bewijs is dat de mens invloed heeft gehad op de Versnelde opwarming van de aarde.

   Ik denk dat u daarin vrij eenzaam staat qua opvattingen. En dat is geen lichte mening gestoeld op bangmakerij.

   Heel veel wetenschappelijk bewijs voor te vinden. Of zijn dat allemaal meningen?

 4. Roel Prins

  Waarde Jacques, mijn ir-studie heeft mij geleerd om beweringen te toetsen aan natuurkundige pricipes, logica en mathematische juistheid. Dat doende ontdekte ik dat de zo vaak gehanteerde klimaatmodellen ernstige gebreken vertonen. Ga bij Judith Curry langs. Zij beschrijft in detail wat er aan die modellen niet juist is. Ik kan daar niets tegen in brengen. Ga eens langs Prof Kees de Lange en vraag hem om nadere toelichting op het klimaat. ( info@cadelange.nl). Ga op zoek naar betrouwbare empirische klimaat gegevens. Let daarbij op welke instantie die gegevens verstrekt. Er zijn er teveel die gesubsidieerd worden wanneer ze met de misleidde meute mee lopen.
  Vraag je eens af waarom zij die onafhankelijk onderzoek doen naar het klimaat geen ruimte krijgen in de media.
  Nee waarde Jacques, het zogenaamde wetenschappelijk bewijs voor de opwarming door menselijk handelen rammelt. En dat is een understatement.
  Ik stel voor dat je op Twitter de volgenden kritisch volgt: Rutger van den Noort,9roene Rekenk4mer, Kees de Lange, Steve Goddard, Judith Curry, Marcel Krok, Wees kritisch, daag ze uit en neem niets voor zoete koek aan.
  Wat de energietransitie betreft verwijs ik je naar het jongste verdienmodel van Den Helder. Er is zelfs een regionale binnenhaven voor aangelegd. Het creëert banen, zoals wordt beweert. Banen die de energie onbetaalbaar maken.
  En onze lokale pers, wier taak het is om het bestuur kritisch te volgen, loopt daar braaf en kritiekloos achter aan.

  Nb: Is jou ook opgevallen hoeveel “geleerden” er zijn die de bewering dat de aarde opwarmt door menselijk handelen, steunen terwijl zij zelf geen enkele kwalificatie hebben om die bewering te staven. Geen enkele !
  Tenslotte hier: Verdiep je in het Postmodernisme en ontdek de grote schade die dit aan onze samenlevingen toebrengt.

  1. Jacques van Velzen.

   Bedankt voor uw uitgebreide reactie.
   Enkele aanbevelingen zal ik van harte aannemen.

   Toch blijft het zeer slecht te verteren. Uw inleidend betoog.

 5. Kobus

  Tien jaar terug had All Gore het ook finaal mis. Men leest wat men door de pers voorgeschoteld krijgt al dan niet redelijk deskundig. De natuur kan je niet door mensenhanden en wilde fantasieën veranderen.Echt bewijs voor veranderingen zal men niet gemakkelijk vinden, het blijft gissen.

 6. Dirk

  Als de mens wellicht geen invloed heeft op klimaatverandering, dan toch wel graag aandacht voor schone lucht en schoon water voor onze kinderen. Wellicht kan de heer Prins een jaartje in Peking gaan wonen?

  1. Roel Prins

   Schone lucht en schoon water moet een topic zijn. Maar dat is een ander onderwerp dan het klimaat.

 7. Judge X

  De mens is een schadelijke soort die zich almaar blijft vermenigvuldigen dát is het grote probleem.
  Zure regen en aantasting van de ozonlaag waren het gevolg van menselijk handelen, die nog gestopt en teruggedraaid konden worden.
  Maar met de huidige bevolkingsaanwas in samenhang met roofbouw en het produceren van broeikasgassen, zijn we een grens over gestoken waarvan zal blijken dat geen terugkeer meer mogelijk is.
  In 1804 was er een wereldbevolking van 1 miljard, wereldbevolking 1927 2 miljard, in 1950 3 miljard en zie eens hoe het verder gaat:
  https://www.nidi.nl/nl/demos/2017/07/03
  http://www.worldometers.info/nl/

   1. HZdwg

    Niet alleen groeit de wereldbevolking, er komt nog iets bovenop, ik zie dat duidelijk hier in Brazilië. Veel van de mensen hier die een auto bezitten, die airco hebben, die per vliegtuig reizen, die hebben grootouders die het zonder elektriciteit moesten doen en die hooguit een ezeltje als vervoermiddel hadden. De behoefte aan energie groeit vaak méér dan evenredig met het getal van de bevolking.
    Dat energievoorziening in de toekomst een globaal probleem is en dat er naar oplossingen moet worden gezocht is wel duidelijk, maar even duidelijk is dat over dit onderwerp de vurige overtuiging het koele verstand weleens voor de voeten loopt.

 8. strandloper

  U bent, zoals u stelt “ervaringen rijker”. Dat is mooi, echter bent u op zoek geweest naar empirische bewijzen. Dat zijn bewijzen die, voor zover mij bekend, verankerd zijn door ervaringen. Daarnaast stelt u het postmodernisme voor als een ongewenste ideologie. Het wordt mij al met al te filosofisch om de energietransitie mee te lijf te gaan.
  De energietransitie vind ik vooral modernistisch en bovendien noodzakelijk. Het staat wel vast, dat de ongebreidelde uitstoot van Co2 schade toebrengt aan de aarde.
  Het winnen van fossiele brandstoffen is bepaald kostbaar en ook nog eens eindig.
  Ik heb nog steeds de illusie, dat de overheid werkt voor uw welzijn en in geval dat niet zo is, kan de volksvertegenwoordiging ingrijpen.

  1. Roel Prins

   Geachte Strandloper, de transitie naar zon en wind brengt hele volkeren nasr hun faillissement en lost niets op. In Den Helder wil men een CO2 producerende vervuilende bio- kachel in de Donkere Duinen, een onbetaalbaar warmtenet dat vrijwel niets oplevert en gesubsidieerde zonnepanelen die weinig opleveren. En wie betaalt die onzin ??? De belastingbetaler. En de lage inkomens zijn de lul.

   1. Monique_K

    Dingen die nieuw ontwikkeld moeten worden zullen in het begin altijd duur zijn, en van de fouten wordt geleerd. Dat wij duurzame energiebronnen moeten ontwikkelen staat als een paal boven water, want los van de vraag of het verbranden van fossiele brandstoffen nou wel of niet significant bijdraagt aan de opwarming van de aarde blijft het een feit dat deze brandstoffen eindig zijn en schaarser zullen worden. Willen wij een gigantische energiecrisis in de toekomst voorkomen zullen we nu al moeten beginnen met het ontwikkelen van alternatieven.
    U heeft gelijk als u zegt dat er geen empirisch bewijs bestaat, maar ik als totale maar wel geïnteresseerde leek meen te mogen constateren dat er evenmin empirisch bewijs bestaat dat het gebruik van fossiele brandstoffen geen grote factor speelt bij de opwarming van de aarde .. al weten we een hoop en stukken meer dan 50 jaar geleden, niemand van ons heeft zoveel kennis dat hij of zij met enige zekerheid kan zeggen hoe groot die invloed wel of niet is! En na de zure regen en het gat in de ozonlaag neem ik liever het zekere voor het onzekere, temeer omdat mensen zoals u destijds ook steevast bleven beweren dat het allemaal onzin is en geldklopperij.
    Regeren is immers niet alleen het beste doen voor de mensen die nu leven, regeren is ook vooruitzien en het beste doen voor toekomstige generaties!

    1. Judge X

     Ik beschouw de energietransitie als tweeledig ‘te laat’ en ‘brood + spelen’.
     Stil zitten is ook geen optie, maar ik vrees dat in de nabije toekomst als het brood grotendeel op zal zijn, de spelen pas echt gaan beginnen …. 🙁

    2. Roel Prins

     Waarde Monique, uw redeneren ontbeert logica. Wanneer niet bewezen kan worden dat iets niet bestaat betekent dat niet dat men datgene ook moet proberen te voorkomen. Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn wanneer de mensheid zich daarmee bezig gaat houden. Daarnaast moet ik erkennen dat velen op aarde hier al naar handelen. Met alle schadelijke gevolgen van dien. Het betekent het afscheid van de rede en het regeren op gevoel. De puinhopen daarvan hinderen ons allen al. De grote schuldige daarvoor is het PostModernisme.
     Dat wat ook vergeten wordt is dat, ongeacht de technologische ontwikkeling, zonnepanelen en windmolens nooit meer kunnen leveren dan de zon voor ons in petto heeft.
     En dat heeft de zon te vaak op momenten die in ons programma ongewenst zijn.
     Overigens start men in India met een Thorium reactor. DE broodnodige ontwikkeling voor een energietransitie. Gelukkig wordt er in Nederland ook aan de ontwikkeling van een Thorium centrale gewerkt.

 9. Roel Prins

  Geachte Strandloper, het is inderdaad een illusie dat de Overheid voor ons welzijn werkt. Onze democratie is verworden tot een lobbycratie. En dat geldt ook voor Den Helder

  1. strandloper

   Er is nog heel veel niet pluis in deze wereld, dat ben ik met u eens. Wel zie ik nog steeds een bepaald evenwicht. Toch raad ik u aan, zoals eerder gedaan, indien u terug wilt keren in de Helderse politiek u zich het beste kan voegen bij de CU. Daar is immers De Heer uw Herder en overkomt u niets. Geen overheid meer nodig, mooi toch.

  1. Jacques van Velzen.

   Met genoegen tot me genomen. Wel jammer dat er alleen maar na de uitstoot van CO2 wordt gekeken in de prijsvraag, als mogelijke oorzaak. Alles in de natuur is met elkaar verbonden. En de mens daarin ook. Ik denk dat de ontbossing en het volledig uitputten van vruchtbare gronden als de gevolgen van de bio-industrie een nog grotere rol speelt. Plus de exponentiële groei van de bevolking.

   Maar ik heb hier niet voor gestudeerd. Zal wel weer een onderbuikgevoel zijn:)

   Al met al toch een zinvolle discussie.

Reageren is niet meer mogelijk.