Met de GGD werken aan een leefbare en zorgzame stad

0

Den Helder – GGD Hollands Noorden is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar. Ook de gemeente Den Helder werkt samen met de GGD.

Deskundige medewerkers, zoals de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige, volgen de groei en ontwikkeling van kinderen en ouders kunnen bij hen terecht voor informatie en advies over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jeugdigen. Dit wordt in heel Nederland vanuit het basispakket JGZ aangeboden. Buiten deze (wettelijke) taken voert GGD NH extra aanvullende taken uit voor de gemeente Den Helder. Hiervoor verstrekt de gemeente een subsidie voor het Opvoedspreekuur, Video Hometraining, Stevig Ouderschap, Voorzorg en toeleiding naar Voorschoolse Voorzieningen.

“Het opvoeden van kinderen roept zo nu en dan vragen op, dat is heel gewoon. Ouders lopen bij ons binnen met uiteenlopende vragen over onderwerpen, zoals zindelijkheid, huilen, ruzies tussen kinderen en weerbaarheid. Samen met de ouders gaan we op zoek naar een passende oplossing. Dat is de kracht van het opvoedspreekuur”, zegt stafpedagoog Vanessa Wenners. “Niet alleen het opvoedspreekuur, maar ook de andere programma’s zijn erop gericht om ouders en kinderen op een eenvoudige manier zelf het antwoord op hun opgroei- en opvoedproblemen te laten vinden. Daarnaast kunnen we -indien nodig- met kortdurende ondersteuning problemen oplossen.”

Opvoedspreekuur
Ouders krijgen in drie tot vier gesprekken informatie en advies over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. De opvoedspreekuren zijn gericht op het versterken van de eigen kracht van opvoeders en hun gezinnen. Ouders worden veelal naar het spreekuur verwezen via kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs of de jeugdgezondheidszorg. Deze preventieve activiteiten dragen bij aan het voorkomen van zwaardere zorgbehoeften.

Stevig Ouderschap is een programma voor opvoedondersteuning dat bestaat uit zes huisbezoeken van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige. Het biedt extra ondersteuning aan gezinnen waar de omstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. De ervaring leert dat juist deze gezinnen baat hebben bij vroegtijdige steun zodat problemen, die uiteindelijk kunnen leiden tot kindermishandeling, tijdig worden gesignaleerd en voorkomen. Stevig Ouderschap draagt bij aan een positieve, veilige opvoeding.

Voorzorg
Voorzorg is een ondersteuningsprogramma voor jonge moeders met een groot aantal risicofactoren die de opvoeding van hun kind negatief beïnvloeden (bv. een verstandelijke beperking, alcohol- of drugsgebruik, een geschiedenis van kindermishandeling of huiselijk geweld). Door een intensief ondersteuningsprogramma van 2,5 jaar wordt een bijdrage geleverd om het kind gezond en veilig te doen opgroeien. Het is een erkende interventie met een hoge mate van succes dat onder strikte voorwaarden wordt toegepast.

Kinderen met een (aan de omgeving gerelateerde) kans op achterstand in de taalontwikkeling en daarmee op onderwijsachterstanden, worden begeleid naar voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) waar Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt geboden.