College: Nog geen besluit over coffeeshop Zuidstraat

18

Den Helder – Naar aanleiding van de ontstane commotie over de verplaatsing van een coffeeshop naar de Zuidstraat en het als gevolg van uitlekken van informatie opstappen van wethouder Lolke Kuipers, heeft het college maandagmiddag een brief met “de stand van zaken coffeeshops” aan de raad gestuurd. Daarin wordt tegengesproken dat er al besluiten zouden zijn genomen. Hieronder de volledige inhoud van de brief aan de raad:

Afgelopen week is de indruk ontstaan dat de gemeente een vergunning voor een coffeeshop in de Zuidstraat zomaar gaat verlenen. Dat is niet het geval. In deze raadsinformatiebrief lichten wij dit toe.

Een uitgelekte e-mail, bestemd voor intern gebruik en bedoeld als voeding voor een breder gesprek in het college, lijkt de indruk te wekken dat het college een motie van de gemeenteraad niet zal uitvoeren. Ons standpunt is echter dat wij zorgvuldig om gaan met de belangen van de omwonenden, van de ondernemer en van de gemeenteraad. Wij hechten er aan u voor aanvang van de vergadering van vanavond dit standpunt mee te geven.

Eind maart/begin april komt verdere informatie, zoals de uitslag van de Bibob toets, beschikbaar. Die informatie is cruciaal en vereist om de vergunningsaanvraag te beoordelen. Naast deze beoordeling gaan wij aan de hand van uw gestelde criteria in gesprek met de omwonenden over de randvoorwaarden, veiligheid, verkeer etc.

Dat de juridische positie van de gemeente na de ingediende vergunningsaanvraag precair is, hebben wij u in een eerdere vergadering al gemeld. Dat lichten wij hieronder verder toe.
Het college betreurt de ontstane commotie zeer. Het beeld dat er naar inwoners een voldongen feit is gecreëerd, klopt niet. Het beeld laat ook niet zien hoe wij willen samenwerken met de stad en de gemeenteraad.

Voor de volledigheid schetsen wij hieronder de gang van zaken rond de verplaatsing van drie coffeeshops:
Als gemeenteraad heeft u geen wensen en bedenkingen geuit op het convenant met de Woningstichting om de drie coffeeshops uit de Koningstraat te gaan verplaatsen en te gaan verspreiden over de stad. Aanleiding van dit convenant is de wens van de inwoners om de kwaliteit van de Koningstraat als woonstraat te willen opwaarderen en om aan de situatie waarin drie coffeeshops dicht bij elkaar en in de buurt van horeca liggen een einde te maken.

Iedereen beseft dat het verplaatsen van coffeeshops gevoelig ligt. Daarom zijn we zorgvuldig te werk gegaan en hebben we criteria opgesteld. Deze hebben we met u besproken. Tijdens dat gesprek kwam aan de orde dat de criteria niet overal even hard kunnen worden gehanteerd, omdat verplaatsing dan per definitie onmogelijk is. Het enige harde wettelijke criterium is dat een coffeeshop 350 meter van een middelbare school moet liggen. Na de bespreking zijn de criteria aan de coffeeshophouders meegegeven.

Op 13 september 2017 bent u in de raadscommissie Bestuur & Middelen met een presentatie nogmaals geïnformeerd over de verplaatsing van de drie coffeeshops. Toen zijn ook het proces en de criteria opnieuw toegelicht en is bekend gemaakt dat coffeeshop Aktama mogelijk op de Zuidstraat 75 – 76 gevestigd zou worden. De commissie gaf toen aan dat het college verder kon gaan met het proces.
Op 18 januari 2018 heeft de eigenaar van coffeeshop Aktama een omgevingsvergunning aangevraagd voor het mogen vestigen van de coffeeshop aan de Zuidstraat 75 – 76. Hierover bent u geïnformeerd.

Op 12 februari 2018 heeft u een motie aangenomen waarin het college onder meer wordt opgedragen elke activiteit tot overgaan van vergunningverlening te stoppen en de door de ondernemer gekozen locatie te laten toetsen aan de eerder genoemde criteria, voordat de omgevingsvergunning wordt verleend. In dezelfde vergadering heeft het college aangegeven dat het waarschijnlijk ingewikkeld zou zijn een lopende aanvraag te stoppen. De aanvrager heeft immers rechten. Onderzoek van het college laat inderdaad zien dat dit niet mogelijk is. De beoordeling van een aanvraag omgevingsvergunning betreft een juridisch proces. Dit beoordelingsproces start zodra een aanvraag wordt ingediend.

Op dit moment wordt de aanvraag voor vestiging van een coffeeshop aan de Zuidstraat ambtelijk beoordeeld. Deze beoordeling kan niet worden stilgelegd of worden uitgesteld. Anders wordt de vergunning van rechtswege verleend (wettelijk in heel Nederland zo geregeld). Zodra het beoordelingsproces is afgerond dient er te worden besloten over de aanvraag omgevingsvergunning. Dit besluit kan positief dan wel negatief zijn.

18 REACTIES

 1. Interessant verhaal. Opvallend: de woorden “burgers” en “buurt” komen er niet in voor. Het is zoals altijd met dit college (niet alleen dhr Kuipers): juridisch niet omkeerbare zaken starten, als de inspraak nog niet echt heeft plaatsgevonden, en bovendien al lang duidelijk is dat de buurt tegen is. Deze gemeente behoeft dringend een onafhankelijk inspraakbegeleider. (Zie hetzelfde verhaal voor dure verhuizing ambtenaren) Opmerkelijke woorden in de mail: “…dhr Roggeveen komt weer in de lucht….” Neerbuigende taal naar een vertegenwoordiger van de burgers, typerend.

   • “Zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden…” , maar dat is holle taal, het tegengestelde blijkt: immers, het recht van de eigenaar wordt al uitgevoerd en de burger heeft het nakijken, “komt u na de verkiezingen maar terug”. Ik heb het over het recht van de burger en de buurt.

    • “”Zorgvuldig omgaan met de belangen van omwonenden.”” Laat me niet lachen , dat hebben jullie nog nooit gedaan. Wij als omwonenden van de huidige drie coffeeshops zijn altijd met een kluitje in het riet gestuurd als wij met klachten kwamen over de die op elkaar zittende shops. Er is nooit ook maar ene keer rekening met ons gehouden. Wij kregen die shops gewoon door onze strot geduwd. Niks geen overleg nooit niet ene keer . Zelfs raadsleden die wij er bij gehaald hadden kregen te horen , het is niet aan jullie , het is een beslissing van de burgemeester. Afspraken , zijn er met dit college niet te maken . Een week later hebben zij het niet zo gezegd of zijn ze het vergeten. Als de shops eenmaal verplaatst zijn , heeft de gemeente geen boodschap meer aan zijn burgers.

    • Henk, eerst schrijf je dat het er niet in staat. Als het er wel in staat maar in andere bewoordingen heb je het over “holle taal”.
     Het is maar hoe je het leest …..

     • Je begrijpt echt wel dat ik het heb over het recht van buurt en burger. Dat is niet te vinden.

     • De buurt en de burger hebben het recht om te protesteren tegen de vergunningsaanvraag. Dat kan vanaf het moment dat deze gepubliceerd wordt.

 2. Hans Verhoef heeft nog steeds gelijk; er is geen enkele reden om aan te nemen dat er vergunning wordt verleend. Het tegendeel overigens ook.

  • Maar om een vergunningsaanvraag procedure te starten waarvan je als Wethouder weet dat die niet stop te zetten is ( landelijk beleid ) en dat voor zich te willen houden tot na de verkiezingen is m.i. een luizen. streek.( Ik vraag mij af of de raad op de hoogte was van deze aktie voor dat zij opdracht gaf de vergunnings aanvraag te doen stoppen ). Vooral ,om dat hij wist dat er een enorme tegenstand is onder de burger. Het lijkt er sterk op , dat Kuipers dit met voorbedachte rade heeft gedaan. Zo ik ga /ben weg , maar ik heb nog snel effe iets gestart wat niet terug te draaien is Zijn laatste doordram kunstje. Het spijt mij , maar ik kan er niet rouwig om zijn , dat deze stadssloper weg is .

   • fFred, je hebt gelijk als je zegt dat Kuipers gewoon melding had moeten doen van de plannen van de eigenaar van Aktama. En dat had hij inderdaad niet over de verkiezingen heen mogen tillen.
    Daarnaast was de raad niet geïnformeerd. Tjitske Biersteker heeft dat al elders op deze site kenbaar gemaakt.

 3. De scherm voor het afdekken van gemaakte fouten en de bescherming van personen die de fouten hebben gemaakt, wordt weer opgetrokken. Waarom , heb ik het steeds sterker wordende gevoel , dat dit gemeente bestuur de zaak naar de burger toe steeds weer belazerd. Met deze inderhaast opgestelde brief, maaien ze het gras voor de voeten van de raad weg voor de raadsvergadering van vanavond. Een e mail, lekt niet uit zich zelf, er is iemand die op het knopje “”verzenden drukt” en een interne e mail die bij net NHD terecht komt. !!. Of zou de bewering dan toch juist zijn dat het NHD een kantoortje heeft op het gemeente huis ? Dan is de e mail inderdaad intern. Maar , de brief lezende , moet de raad van de hoed en de rand geweten hebben. Waarom staat de halve raad dan hier op sociaal media op zijn naad ? Het vertrouwen in dit gemeente bestuur lag al op het randje , maar nu heb ik het helemaal over de rand van de vuil emmer geschoven. 21 Maart BIJLTJESDAG

 4. Jammer dat dhr Kuipers het slachtoffer is geworden van onkunde, onwetendheid en een hoop gebleer van mensen die zichzelf graag negatief horen doen. En bovendien van het lekken van een email die op verschillende manieren uitgelegd kon worden. Wie o wie heeft daar baat bij in verkiezingstijd? Beetje achterbaks allemaal. Bah. En ik heb nog nooit d66 gestemd, het gaat me meer om de manier waarop iemand wordt weggezet die meer voor de stad heeft gedaan dan alle azijnpissers bij elkaar. Als hij er nog was geweest had hij mijn stem gehad. Want op wie moet ik nu stemmen ? Ik loop het risico dat ik dan stem op diegene die (samen met de rest?) zo achterbaks is geweest om te scoren met het lekken van een interne email om vervolgens quasi verbaasd zogenaamd woedend te zijn. Daar wil ik de stad liever niet door laten besturen …

 5. De raad heeft helemaal niet van de hoed en de rand geweten. De mail van afgelopen vrijdag kwam als een “donderslag bij heldere hemel”. Er was toegezegd dat het college de raad op de hoogte zou houden van de ontwikkelingen. De email van vrijdag was ook alleen gericht aan het college. Die wisten er op dat moment dus in elk geval van, maar niemand heeft hier afstand van genomen.

 6. Het lekken van deze brief naar het nhd, daar houd ik gewoon niet van. Het komt ergens vandaan en het heeft mijn vertrouwen in deze raad en het college geschonden. Ik weet niet wie er verantwoordelijk voor is, dat weet alleen de persoon (personen) in kwestie zelf. Dat er dingen niet goed zijn gegaan, dat is duidelijk Maar je zou toch van een stadsbestuur mogen verwachten dat ze dat intelligent en volwassen oplossen met elkaar. Ik ben maar een enkele inwoner en hier zo lezend heb ik een afwijkende mening, maar ik ga nog eens heel goed kijken wie mijn stem krijgt.

 7. de raad wist van niets .Het college enkele ambtenaren die hier aan werkte dus wel dan moet de lek moet toch gauw te vinden zijn in mijn beleving

  • De ontvanger van de E mail , kan die ook doorspelen Karel. Eèn druk op de knop en de e Mail wordt doorgestuurd.

Comments are closed.