Verscherpt toezicht op Veilig Thuis

0

Den Helder – Veilig Thuis Noord-Holland Noord is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Het toezicht geldt voor de duur van zes maanden, met ingang van 30 maart 2018.

De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord binnen afzienbare tijd slaagt in het structureel doorvoeren en monitoren van verbetermaatregelen. Gelet op de terugkerende wachtlijsten en tekortkomingen als het gaat om het inzetten en monitoren van verbetermaatregelen acht de inspectie de kwaliteit van de zorg onvoldoende gegarandeerd., Daarnaast stelt de inspectie dat Veilig Thuis NHN de inspectie niet onverwijld heeft geïnformeerd over de oplopende wachtlijsten.

Veilig Thuis NHN wordt sinds 2015 voor 18 gemeenten in Noord Holland Noord uitgevoerd door de GGD Hollands Noorden. Veilig Thuis NHN is een aparte entiteit met een eigen begroting. De organisatie kampt al sinds de start in 2015 met wachtlijsten voor zowel het beoordelen van de aard en ernst van de melding en de noodzakelijke vervolgstappen, als het doen van nader onderzoek. Veilig Thuis slaagt er niet in om te voldoen aan de wettelijke termijnen voor deze taken. De 18 gemeenten hebben daarom in 2016 en 2017 extra middelen beschikbaar gesteld om extra personeel te kunnen aantrekken. De wachtlijstproblematiek leek aanvankelijk te verminderen, maar bleek terugkerend te hoog, ondanks de inzet van extra personeel. Daarop is ook de begroting 2018 aangepast.

Verbeterplan
De GGD HN heeft in september 2017 haar zorgen over de toename van de wachtlijsten bij Veilig Thuis geuit richting de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Op verzoek van de inspectie heeft Veilig Thuis een plan van aanpak opgesteld met een analyse van de oorzaken van de wachtlijstproblematiek en te nemen maatregelen. Het plan van aanpak is erop gericht, dat Veilig Thuis op 31 augustus 2018 in staat is te voldoen aan de wettelijke termijnen voor zowel triage als onderzoek. Op dit moment heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen dat de maatregelen daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat.

Verscherpt toezicht houdt in dat de Inspectie de komende zes maanden aangekondigd en onaangekondigd bezoeken gaat afleggen bij Veilig Thuis NHN. Zij gaat nauwkeurig volgen of Veilig Thuis NHN de verbetermaatregelen uitvoert en borgt. Aan het einde van de periode van zes maanden besluit de Inspectie of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Het dagelijks bestuur van de GGD betreurt ten zeerste dat deze situatie is ontstaan, ondanks de enorme inspanningen die de afgelopen jaren door Veilig Thuis NHN zijn geleverd om te komen tot een stabiele organisatie van Veilig Thuis NHN.

Onderzoek
Het dagelijks bestuur onderschrijft de zorgen van de inspectie en legt zich neer bij het besluit. Het dagelijks bestuur van de GGD heeft recent extern onderzoek laten uitvoeren naar de organisatie en bedrijfsvoering van Veilig Thuis NHN. De onderzoeksresultaten worden binnenkort verwacht. Ook Veilig Thuis NHN heeft een intern onderzoek verricht naar verbetering van de aansturing en bedrijfsvoering en heeft een verbeterplan opgesteld. De kosten voor het verbeterplan zijn geraamd op circa € 394.000,- en worden in eerste instantie bekostigd uit de begroting 2018. Medio 2018 wordt een herziene begroting opgesteld en aan de gemeenten voorgelegd.

Het college van Den Helder meldt de situatie te betreuren. “Wij zijn van mening dat Veilig Thuis voldoende doordrongen is van de ernst van de situatie, maar onderschrijven de zorgen en de maatregelen van de inspectie in het belang van de veiligheid van zowel kinderen als volwassenen in onze regio. Wij zullen er bij het Dagelijks Bestuur van de GGD op aandringen om op korte termijn de resultaten van het externe onderzoek naar de organisatie en bedrijfsvoering van Veilig Thuis NHN met de betrokken gemeenten te delen, opdat wij samen met de GGD kunnen werken aan de oplossing van de problematiek van de wachtlijsten.”