Mogelijk 7 strandlocaties met explosieven

2

Den Helder – Het explosievenvrijmaken van het strand vindt plaats na deskundig extern onderzoek. Volgens de gemeente zijn er zeven locaties gevonden waar mogelijk nog explosieven liggen. Streven is het schoonmaken van het strand zoveel mogelijk te doen bij slecht strandweer, zodat bezoekers van de stranden er zo min mogelijk last van hebben.

Sinds januari 2018 is het onderwerp Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op de Helderse stranden actueel geworden. Een strandzoeker uit Den Helder heeft in een korte periode meerdere NGE op het strand aangetroffen met behulp van een metaaldetector. Het verhaal kreeg landelijk aandacht van de media. “Na overleg met de strandzoeker en de Stichting Strandexploitatie Noordkop zijn 7 locaties aangewezen als gebied waar mogelijk NGE kan worden gevonden”, meldt het college. “De locaties tussen Huisduinen en Strandslag Falga zijn met behulp van coördinaten digitaal vastgelegd en vormen de basis voor de aanpak van de NGE op de stranden.”

Om de oorzaak van de NGE op de stranden vast te stellen, de risico’s juist in te schatten en om beheersmaatregelen te nemen is het van belang dat een gecertificeerd onderzoek plaatsvindt. Het benodigde onderzoek op de stranden zal worden uitgevoerd door een gecertificeerd bureau met deskundigheid op het gebied van explosieven. Onderstaand zijn de belangrijkste stappen van het traject beschreven:

1. In de eerste plaats worden de werkzaamheden voorbereid en een projectplan geschreven dat moet worden overhandigd aan het bevoegd gezag ter ondertekening.
2. In de planning van de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met het weer. Bij voorkeur zal het onderzoek plaatsvinden bij ‘slecht’ strandweer zodat strandbezoekers geen hinder ondervinden.
3. Een eerste detectieonderzoek zal plaatsvinden waarbij de aanwezigheid van (mogelijke) explosieven wordt vastgesteld. Met behulp van computergestuurde detectieapparatuur worden de metingen gedaan over circa 4000 m2 strand ter plaatse van de 7 gebieden, welke vervolgens worden geïnterpreteerd en beoordeeld.
4. De exacte ligplaats en diepte van de objecten worden 3-dimensionaal vastgelegd en handmatig laagsgewijs afgegraven.
5. Bij het identificeren van de objecten kan worden vastgesteld of er sprake is van een explosief en wordt het object overgedragen aan de Explosieven Opruimingsdienst Defensie(EOD).

Financiën
De kosten voor het NGE onderzoek bedragen €15.623,34 (excl. BTW). Een financiële reserve is vastgesteld op €10.000, daarmee wordt rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden zoals het aantreffen van objecten die het vergroten van het zoekgebied rechtvaardigen. Na oplevering van de onderzoeksresultaten en na het bepalen van de definitieve en werkelijke kosten zal een raadsadvies- en besluit opgesteld worden om (70%) van deze werkelijke uitgaven plus uurinzet eigen mensen te declareren bij het Rijk, via de zogeheten ‘Bommenregeling’.

2 REACTIES

Comments are closed.