DHA-A leader
DHA-A leader

Aanpak ondermijnende criminaliteit levert geld op

Den Helder – De gemeente heeft sinds 1 januari 2016 al flink wat bespaard dankzij de inzet van het fraudeteam. Alleen al door het stopzetten van 22 uitkeringen in het kader van de Participatiewet werd 294.000 euro per jaar bespaard. Dit alles blijkt uit een overzicht van de resultaten van het team.

“Het huidige, maar ook het vorige kabinet heeft de aanpak van fraude, bestrijding van criminaliteit en ondermijnende criminaliteit hoge prioriteit gegeven. In de nota ‘Rijks brede aanpak fraude’ wordt het tegengaan van woon- en adresfraude als een belangrijk onderdeel van de algehele fraudebestrijding beschouwd”, zo meldt het college aan de raad. In het regeerakkoord van Rutte III wordt een speciale ‘Ondermijningswet’ aangekondigd en is er eenmalig een ondermijningsfonds ingesteld van 100 miljoen euro voor de intensivering van de aanpak.

“Ook in onze gemeente neemt de zorg om toenemende ondermijning in Den Helder en de (kop) van Noord Holland toe. Deze zorg vindt bevestiging in het feit dat het onderwerp zowel landelijk, regionaal als lokaal de volle aandacht heeft. Den Helder heeft als havenstad bijvoorbeeld te maken met maritieme smokkel.” De vaststelling van het “Lokaal integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente Den Helder” en het Integraal meerjaren veiligheidsplan 2019-2022 van de politie eenheid Noord-Holland, waarin ondermijning een belangrijk speerpunt vormt, staan geagendeerd voor de raadscommissie en de raadvergadering van januari 2019.

Klein team
Binnen de gemeente Den Helder is een klein team belast met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een deel van de gemeentelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit behoort tot de reguliere werkzaamheden van gemeenten, zoals vergunningverlening en handhaving. Daarbij richt Den Helder zich op zes hoofdthema’s, te weten:

Hennep/drugs
In Den Helder staan we een consequent en strikt handhavingsbeleid rond de aanpak van hennepplantages en drugspanden voor. Het gevoerde beleid op basis van de Opiumwet (Damocles- beleid Den Helder) heeft geleid tot de sluiting van 25 woningen/lokalen in 2016 en 16 panden in 2017. Na het ontvangen van een bestuurlijke rapportage van de politie bij het aantreffen van een plantage of harddrugs, kan onmiddellijk worden gehandhaafd.

Bedrijventerreinen/recreatiegebieden
We krijgen steeds meer zicht op bedrijventerreinen. Er is goed overleg met de verschillende ondernemersverenigingen. Ook is er een grote integrale controle gehouden op het bedrijventerrein Ambachtsweg in De Schooten en hebben er verschillende handhavingsacties plaatsgevonden, waaronder op het bedrijventerrein Koopypunt.

Outtlaw Motorcycle Gangs, motorbendes
Landelijk onderzoek van de universiteit Leiden en de Landelijke Eenheid van de politie bevestigt het risico op betrokkenheid bij criminaliteit van leden van deze motorbendes of leden van zgn. supportclubs (dit zijn clubs die fungeren al een kweekvijver voor de motorclub). Wij zijn op vestiging van een motorclub of een zgn. supportclub in onze gemeente zeer alert. Vestiging van een motorclub met leden die zich inlaten met criminele activiteiten wordt in Den Helder niet gedoogd of toegestaan.

Horeca
Al sinds 2004 heeft het onderwerp ondermijnende criminaliteit in de horeca in onze gemeente de aandacht. Op basis van De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) worden nieuwe horecaondernemers zo nodig gevraagd om extra gegevens in te dienen bij een aanvraag. Daarnaast kunnen er meer gerichte vragen worden gesteld in een ‘bibob-gesprek’ en kan er in geval van twijfel gebruik worden gemaakt van expertise van het RIEC of kan er in geval van twijfel een officieel advies worden gevraagd aan het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag.

Woon- en adresfraude
Sinds januari 2016 is – na vaststelling van het plan van aanpak – gestart met de aanpak van woon- en adresfraude. De Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, etc. Het kan ook een signaal zijn van mensenhandel, diverse vormen van uitbuiting, prostitutie, drugshandel en hennepteelt. Met de inzet van het fraudeteam zijn inmiddels behoorlijke resultaten gehaald, zowel op sociaal-maatschappelijk als financieel gebied. Er is een vruchtbare samenwerking met het bureau Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (ministerie BiZa), waarbij de gemeente voor de adresonderzoeken een financiële bijdrage ontvangt.

Zoals in de evaluatie van de Landelijk Aanpak adreskwaliteit van 8 november 2017 valt te lezen, verdient de aanpak zichzelf ruimschoots terug. Nog belangrijker is dat ook dat de maatschappelijke baten verder zijn gegroeid. Deze variëren van minder criminaliteit en woonfraude tot betere inzet van brandweer en maatschappelijk werk, dat alles naast de meer rechtmatige toekenning van toelagen en bijstand. Door zichtbare handhaving van de regels en betere zorg- en hulpverlening groeit ook het vertrouwen in de overheid. In de aanpak wordt als één overheid samengewerkt. Dit leidt tot een meer effectieve inzet van capaciteit en nodigt ook op gemeentelijk niveau uit tot meer intensieve gemeentelijke samenwerking.

Haven- en kustgebieden
Den Helder is aan drie kanten omgeven door water, beschikt over een open zeehaven met daarnaast twaalf jachthavens c.q. scheepswerven. Inmiddels is duidelijk dat deze omstandigheden Den Helder, net als iedere andere havenstad, uitermate geschikt maken voor drugssmokkel via maritiem transport. Zoals blijkt uit de eerder aangehaalde brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van het RIEC Noord-Holland, worden er extra middelen beschikbaar gesteld voor de intensivering van aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Klik hier voor een overzicht van de resultaten van het team

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

2 reacties

  1. Judge X

    Da’s mooi, zo kun je – na aftrek handhaaf kosten – misschien weer geld overhouden, voor overbodige juridische procesvoering.
    Nu een extern fraudeteam nog even op het bestuur zelf en de partners los laten …. 😉

  2. Monique_K

    Het levert niets op, het spaart iets uit. Niets mis mee als er onterechte uitkeringen stop worden gezet, zulke mensen verlagen alleen het draagvlak voor- en de tolerantie tegenover mensen die het echt nodig hebben. Als dat geld maar niet gebruikt wordt voor .. zie reactie Judge X 😉

Reageren is niet meer mogelijk.