“Begeleiding opvang minderjarige asielzoekers is toereikend”

1

Den Helder – Inwoners van Den Helder en vreemdelingen hebben altijd in harmonie met elkaar kunnen wonen en leven. Er was en er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dit in de toekomst zal veranderen. Zo meldt het college in antwoord op raadsvragen, gesteld door de fractie van het CDA en Beter voor Den Helder.

“Bij herhaling blijkt de voorgenomen handelswijze van het COA, met betrekking tot Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’S), te leiden tot grote onrust binnen onze gemeente”, zo stelden beide fracties onlangs. “Het gaat om het besluit kleinschalig AMV’S onder te brengen binnen de woonwijken van Den Helder. Het is voor ons van belang dat de AANLEIDING en de UITVOERING van het beleid van het COA binnen de gemeente Den Helder zo duidelijk mogelijk wordt toegelicht en dat ook de rol van het gemeentebestuur hierin transparant wordt. Zodoende dat onrust bij de inwoners wordt voorkomen en dat de gemeenteraad in staat wordt gesteld KADERS te stellen bij de uitvoering van het COA-beleid binnen onze gemeente.”

De twee fracties benadrukken voor constructieve medewerking aan de opvang te zijn, passend binnen het rijksbeleid, “maar wij willen nadrukkelijk voorkomen dat het draagvlak daarvoor bij de inwoners wordt aangetast.”

Kleinschalig
In reactie meldt het college dat in november 2015 is aangekondigd dat er een kleinschalig opvangmodel alleenstaande minderjarige vreemdelingen zou komen. “Uitgangspunt van dit model is dat de jongeren zo min mogelijk overgeplaatst worden en dat de continuïteit in opvang, begeleiding en onderwijs geborgd wordt. Per 1 januari 2016 is dit nieuwe opvangmodel voor AMV’s in werking getreden. Omdat er vanaf de opening een groot aantal AMV’s in de Doggershoek zijn opgevangen, heeft het COA in 2016, om uitvoering te geven aan hun beleid, de Doggerij aangekocht en voor de opvang van AMV’s ingericht. Daarnaast is het COA op zoek gegaan naar andere locaties voor opvang van AMV’s.”

Er is sinds de komst van azc De Doggershoek op regelmatige basis overleg tussen de gemeente en het COA/azc. Zo ook over de kleinschalige opvang. “Uitgangspunten voor ons is altijd geweest, transparantie richting inwoners en goede afspraken en korte lijnen met de betrokken partijen (zorg, onderwijs, politie en welzijnsorganisaties).” Een en ander is niet vooraf nadrukkelijk met de gemeenteraad besproken, maar daarover zegt het college: “Den Helder heeft een lange geschiedenis met de opvang van vreemdelingen. Deze opvang heeft nimmer geleid tot enige vorm van problematiek. Gebleken is dat inwoners van Den Helder en vreemdelingen in harmonie met elkaar hebben kunnen wonen en leven. Er was en is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat dit in de toekomst zal veranderen. Er is voortgeborduurd op een ingeslagen weg die begonnen is in de jaren negentig van de vorige eeuw.”

Informeren
In juni 2017 heeft het COA aangekondigd dat zij het voornemen had om het pand Jacob van Heemskerckstraat 1 aan te kopen. “De omwonenden zijn hier op dat moment over geïnformeerd, net als de raad. Dat het pand pas feitelijk op 31 juli 2018 is gekocht door het COA is een interne aangelegenheid tussen de verkopende en de kopende partij. Hier staat de gemeente buiten.” Binnen de wijk is een klankbordgroep operationeel waarin de politie, de GGZ, de gemeente en de bewoners participeren om de mogelijke GGZ-problematiek te bespreken en op te lossen. “Vanwege de komst van een AMV-opvang komt er naast deze klankbordgroep een overlegcommissie waaraan de politie en de gemeente deelnemen. Ook de bewoners zijn vertegenwoordigd in deze overlegcommissie. De bewoners hebben zodoende een stem bij de start en voortgang van de verbouwing van de Jacob van Heemskerckstraat. Ook andere relevante zaken waar rekening mee gehouden moet worden komen aan bod binnen dit overleg.”

De opvang in de Van Heemskerckstraat valt volgens het COA onder de noemer kleinschalig, zij gaat uit van maximaal 20 personen. “Afgezet tegen de schaalgrootte binnen een regulier azc is deze vorm van opvang kleinschalig te noemen. Daarnaast moet een opvanglocatie rendabel zijn”, aldus het college. “Er is een 3 ploegendienst en per dienst zijn er minimaal twee begeleiders werkzaam. Er is geen reden om aan te nemen dat dit niet toereikend zou zijn. Er zijn dus op elk moment van de dag medewerkers aanwezig als aanspreekpunt, ook voor omwonenden.”

Het is niet uit te sluiten dat het COA binnen Den Helder op zoek gaat naar meer locaties voor kleinschalige opvang, maar daarover is volgens het college op dit moment nog niets bekend.

1 REACTIE

  1. Verbazingwekkend dat het college een dergelijk ingrijpend aankoopvoornemen van het COA geen onderwerp acht voor overleg met de gemeenteraad. Het wordt hoog tijd dat de Raad weer serieus wordt genomen. En pas na aankoop mogen de burgers meesputteren, “klankborden”. Echte inspraak bestaat niet in Den Helder. Er zijn alleen bolderbesluiten.

Comments are closed.