Kamervragen over uitsluiting Onafhankelijke Defensiebond

3

Den Helder – De Tweede Kamerfractie van de SP heeft deze week Kamervragen gesteld na het ‘verbieden’ van vakbondswerkzaamheden van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) door het ministerie van Defensie.

Maandag 1 oktober heeft de SP Kamervragen gesteld naar aanleiding van het verbod op vakbondswerkzaamheden van de ODB. “Desgevraagd zal het ministerie van Defensie het nooit over een verbod hebben, maar enkel zeggen dat de ODB niet aangesloten is bij één van de vier erkende vakcentrales en daarom geen recht heeft op de zogenaamde faciliteitenregeling”, reageert ODB-voorzitter Erik Jurriëns. In deze faciliteitenregeling staan de privileges van de gevestigde vakbonden (verenigd in de vakcentrales) opgesteld. Een van de privileges die andere vakbonden hebben bedongen is exclusieve toegang tot de militaire kazerne, andere vakbonden zijn de facto niet toegestaan.

De vakcentrales (de andere vakbonden) controleren het Ministerie van Defensie intensief op dit verbod. Medio maart heeft Hoofddirecteur Defensiepersoneel (HDP) Schout-bij-nacht Peter Reesink onder druk van de vakcentrales de ODB de toegang tot kazernes ontzegd. De grondslag van dit verbod op vakbondswerkzaamheden ligt in het Besluit Georganiseerd Overleg Sector Defensie, een maatregel waarin staat omschreven dat Defensie geen zaken doet met vakbonden, maar met een viertal centrales. Een militaire vakbond moet aangesloten zijn bij zo’n centrale om deel te nemen aan het overleg en om forse subsidiebedragen op te strijken.

Geen rechten
In de afgelopen jaren is de uitwerking van deze Algemene Maatregel van Bestuur uitgewerkt in een aantal reglementen, waarin de gevestigde vakcentrales (en daarin de gevestigde vakbonden) hebben bedongen dat zij het alleenrecht hebben op vakbondswerkzaamheden. “Of anders gezegd: als nieuwe vakbond heb je die rechten niet”, verduidelijkt Jurriëns. “Om die rechten te krijgen moet je je aansluiten bij een vakcentrale. Dat heeft de ODB in het verleden ook gedaan bij twee van de vier vakcentrales. In 2013 was de ODB via de UOV aangesloten bij de AC – de centrale waar de VBM is aangesloten – maar deze royeerde de UOV, zodat de ODB kon worden buitengesloten van vakbondswerkzaamheden.”

Van 2014 tot eind 2017 was de ODB aangesloten bij de CMHF – de centrale waar officierenbonden KVMO en NOV de scepter zwaaien – maar ook dit eindigde nadat de ODB kritische vragen stelde omtrent subsidies van tienduizenden euro’s die de CMHF wel uitdeelde onder de KVMO en NOV, maar waar de ODB vrijwel niets van terugzag. In de praktijk lieten de KVMO en NOV (verenigd in de GOV|MHB) de ODB zelfs fors geld betalen voor toegang tot militaire kazernes.

Beperkingen
“Wij zijn als ODB van mening dat het Georganiseerd Overleg de afgelopen decennia steeds meer een middel is geworden, waarmee bestaande vakcentrales en vakbonden beperkende voorwaarden kunnen stellen aan nieuwe kritische geluiden, zoals de ODB. Het is immers dit Georganiseerd Overleg dat de ODB flinke beperkingen oplegt, waardoor het praktisch gezien bijna onmogelijk is om vakbondswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze beperkingen houden niet op wanneer een nieuwe vakbond zich meldt bij één van de vakcentrales. Zo heeft een nieuw geluid te accepteren dat ze geen invloed heeft in het overleg, haar subsidies direct worden afgedragen aan de bestaande bonden en zelfs moeten betalen voor de toegang tot de militaire kazernes.”

De ODB medlt verheugd te zijn dat de SP, bij monde van Sadet Karabulet, Kamervragen stelt naar aanleiding van deze bizarre situatie. “Tijd voor een rechtvaardig systeem waarin ook nieuwe vakbonden en kritische geluiden welkom zijn!”, aldus Jurriëns.

3 REACTIES

  1. Ik ben geen fan van de ODB, maar wel van de vrijheid van vereniging en vakbondsvorming zoals die in de Grondwet en diverse internationale verdragen waarbij Nederland partij is, werd vastgelegd. Een schandalige zaak dus. Onderscheid maken op gronden die er niet toe doen -al dan niet lid zijn van een rare centrale- is bovendien discriminatie. De ODB moet karakter tonen en dit aan de bestuursrechter voorleggen. De hele zaak doet me een beetje denken aan het al dan niet hebben van een perskaart. Toen ik nog journalist was, ben ik een tijdje lid geweest van de vakbond NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten). De NVJ geeft ook perskaarten uit. Maar toen ze me op een schandelijke manier in de steek lieten, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. “U heeft geen perskaart meer, dus u komt hier niet binnen”, riep de overheid vervolgens bij een aantal gelegenheden. Juridisch volstrekt onhoudbaar. Niet toegelaten worden tot een persconferentie omdat je geen lid bent van de vakbond NVJ?? Absurd en schandalig. Volstrekt in strijd ook met het gelijkheid beginsel uit de algemene principes van behoorlijk bestuur. Voor het niet toegelaten worden tot kazernes en het vakbondsoverleg omdat je niet aangesloten bent bij de een of andere krankzinnige centrale geldt exact hetzelfde. Zet hem op ODB!!

  2. @ODB Deze belachelijke situatie lijkt zijn grondslag te kunnen vinden in de “Militaire Ambtenarenwet” uit…..’zucht’ 1931; In artikel 12 onder p staat dat bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld; “De wijze, waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van militaire ambtenaren, alsmede de gevallen waarin overeenstemming in dat overleg dient te worden bereikt”. Uitleg Defensie; wij bepalen dus welke vakorganisaties in aanmerking komen om deel te nemen aan het overleg. En dat zijn alleen de bonden die bij een rare centrale zijn aangesloten…. Deze uitleg is echter in strijd met de vrije vakbondsvorming. Defensie mag hooguit op grond van redelijkheid en billijkheid eisen dat een vakbond een heel klein beetje iets voorstelt. Nou dat doet de ODB zeker! Even voor de goede orde, ik heb hier maar tien minuten naar gekeken. Het is best mogelijk dat ik wat over het hoofd zie. Om echt met een gefundeerd oordeel te komen moet je hier een hele tijd op zitten broeden. Maar ik heb voldoende ervaring met het recht om te kunnen zeggen; Dit is een ijzersterke zaak! En buitengewoon nuttig om uit te vechten. Vakbonden uitsluiten, wie haalt dat in zijn hoofd in 2018?? Laat Defensie de klere krijgen (die het personeel zelf moet kopen….). Uitsluiting van concurrentie onder vakbonden is heerlijk voor defensie, maar is er de oorzaak van dat de meeste bonden slappe hap zijn geworden. Het resultaat daarvan is dat militairen die hun leven op het spel zetten voor de gemeenschap zowat naakt over straat gaan…..

  3. Waar , staat onafhankelijk ook alweer voor ? Of moeten zij nu weer afhankelijk worden van andere vakcentrales om hun bondswerk op een kazene te kunnen doen?

Comments are closed.