Meer papier, karton en GFTe-afval ingezameld

2

Den Helder – In het tweede kwartaal van 2018 is in Den Helder weer meer papier en karton ingezameld. Ook was er een stijging van de hoeveelheid ingezamelde GFTe-afval. “Een goede ontwikkeling”, zegt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad.

De laatste tijd staat afvalinzameling en het hierbij halen van de rijksdoelstelling van maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per persoon per jaar in 2020 erg in de belangstelling. De frequentiewisseling in Den Helder begin 2017 van restafval en plastic is niet geruisloos voorbij gegaan en de invoering van een nieuw afvalinzamelingssysteem (reeds uitgerold in Julianadorp) had de nodige aandacht.

Begin september 2018 heeft HVC de 2e kwartaalrapportage over de afvalinzameling in Den Helder aan de gemeente gestuurd. Ten opzichte van het 2e kwartaal in 2017 is de hoeveelheid restafval iets gestegen (5,2%). Deze stijging valt te verklaren door de aansluiting van Julianadorp (laagbouw) op ondergrondse verzamelcontainers voor restafval per 1 maart 2018 en ongewenst dumpgedrag (met name in Doorzwin), maar ook door de economische groei die ons land op dit moment doormaakt.

GFT en etensresten (GFTe)
In vergelijking tot het 2e kwartaal 2017 is de hoeveelheid GFT gestegen met 5%, terwijl in het 1e kwartaal in 2018 een lichte daling het geval was. Een goede ontwikkeling derhalve. Op dit moment hebben gemeente en HVC de focus op het voorkomen van de in gewicht zwaarste afvalcomponent in het restafval (etensresten). Zoals ook in het 1e kwartaal van dit jaar, is in het 2e kwartaal 2018 in Den Helder wederom meer papier en karton ingezameld, hetgeen verheugend is vanwege de waarde van deze grondstof, het hergebruik en het voorkomen van CO2-uitstoot door verbranding.

In het 2e kwartaal 2018 is nog nooit zoveel PMD ingezameld (279 ton, ofwel 20% meer!). Hét bewijs dat de huidige plastic inzameling goed functioneert. Met de uitgifte van de container voor plastic – inmiddels uitgerold in Julianadorp – in de overige wijken (2019/2020) wordt verwacht dat het volume van het ingezamelde PMD nog meer zal toenemen. Gezien de snelle ontwikkeling op het gebied van sortering en recycling van PMD, alsmede de regelgeving hieromtrent vanuit Europa, zal het recycling resultaat – en de afzet hiervan – naar verwachting nog beter worden.

Glas
Ten opzichte van 2017 is er in het 2e kwartaal van 2018 16 ton meer glas ingezameld, ofwel een stijging van 6,9%. Samen met Nedvang en HVC zijn in 2017 de blinde vlekken, qua glasinzameling, in beeld gebracht en extra containers geplaatst. Hiervoor is destijds een subsidie van Nedvang ontvangen. Deze inzet heeft tot goede resultaten geleid.

Ofschoon de hoeveel ingezameld textiel via de verzamelcontainer eenzelfde beeld laat zien als het 2e kwartaal 2017, blijft deze wijze van inzameling nog steeds een zorgenkindje. De reden hiervan is dat er nog geregeld afkeur van textiel plaatsvindt door vervuiling of vocht en uiteindelijk toch nog in de verbrandingsoven belandt. Medio 2018 zijn een aantal hotspots qua verontreiniging gecontroleerd en zijn er waarschuwingen c.q. boetes uitgedeeld. Dit jaar wordt bekeken of deze wijze van inzameling nog steeds rendabel is.

Grof huishoudelijk afval
Zeer verheugd is de gemeente over het grof huishoudelijk afval dat inwoners zelf naar het afvalbrengstation brengen (ABS). De cijfers geven aan dat er 130 ton meer grof afval – gescheiden! – is aangeboden. Afval dat voor een groot deel weer wordt hergebruikt en een nieuwe bestemming krijgt of toepassing vindt. De ingezamelde hoeveelheid grof huishoudelijk afval op afroep is iets afgenomen. Ook het aantal bezoeken is met 3800 toegenomen naar 37.329 bezoekers in één kwartaal. Het is dan ook niet overdreven te constateren dat onze inwoners steeds beter de weg vinden naar het ABS. De verruimde openstelling (tussen de middag en vrijdagmiddag) zal hieraan ook debet zijn.

2 REACTIES

  1. Halleluja!
    Ehm, wordt er ook gekeken naar effectiviteit? Ik lees dat textiel afval een bron van zorg is. Burgers storten hun textiel in de daarvoor bestemde bakken maar niet alle textiel blijkt recyclebaar.
    Maar hoe zit dat met het PMD afval? Uit mijn eigen omgeving weet ik dat er regelmatig discussie bestaat over welk plastic (lees kunststof) er in de plastic verzamel zak mag. En dus dat er ook plastic inzit wat er niet in mag (bijvoorbeeld de lege zakken van chips). Wordt dit dan achteraf alsnog uit de totaal hoeveelheid afval gescheiden?

Comments are closed.