Waddenfonds investeert 17 miljoen in Waddenregio

0

Den Helder – Het Waddenfonds draagt bijna 17 miljoen euro subsidie bij aan zes grootschalige projecten van het Investeringskader Waddengebied (IKW). Dankzij de financiële steun van het fonds wordt er voor in totaal € 30 miljoen aan investeringen mogelijk gemaakt in de Waddenregio.

De projecten die vandaag door het Waddenfonds zijn gehonoreerd, investeren duurzaam in natuur, toerisme, landbouw en energie. Zo zal er een grootschalig onderzoek starten naar het ernstig aangetaste bodemleven in de Waddenzee. Ook vindt er een experiment plaats naar de duurzame winning van energie uit de golfslag van zeewater.

“Wat vooral opvalt is het innovatieve karakter van de projecten en de samenwerking die partijen zoeken om plannen te realiseren”, aldus voorzitter Henk Staghouwer van het Waddenfonds. “Als bestuur zijn we verheugd dat er met deze projecten weer nieuwe stappen worden gezet naar een betere bescherming van de natuur en een duurzame ontwikkeling van de economie in het gebied.” De zes projecten zijn onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), een meerjarig programma om grootschalige investeringen in het Waddengebied mogelijk te maken.

Bodemleven Waddenzee
De Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten zullen de komende vier jaar een groot onderzoek uitvoeren naar herstelmaatregelen van het bodemleven in de Waddenzee. Door onder andere milieuvervuiling en bodemberoerende visserij is het ecosysteem en de voedselketen in de Waddenzee aangetast. Het onderzoek moet aantonen hoe er op grote schaal zeegras, plankton en schelpdieren terug kunnen keren in de Waddenzee. Dat is nodig om het Wad als kraamkamer en fourageergebied voor vogels, vissen en zoogdieren op peil te houden. De kosten van het onderzoek zijn bijna € 6,5 miljoen. Het
Waddenfonds draagt ruim € 4 miljoen bij.

Voor de kust van Texel zal een pilot worden uitgevoerd met de Slow Mill, waarbij uit de golfslag van de zee duurzame energie wordt gewonnen. Tijdens de proef krijgen 100 huishoudens groene stroom van de Slow Mill. Als de pilot goed uitpakt, wordt er gekeken of alle Waddeneilanden op termijn zelfvoorzienend kunnen worden met de opwekking van golfenergie. Voor de pilot is € 4 miljoen beschikbaar, waarvan € 2,5 miljoen vanuit het Waddenfonds.

De overige vier projecten hebben geen directe relatie met Noord-Holland.