Wat te doen tegen het Texelverkeer?

35

Den Helder – De fractie van Beter voor Den Helder stelde B en W vragen over het Texelverkeer dat via de N250 dwars door Den Helder gaat. Hoe druk is het, wie hebben er last van en wat wordt eraan gedaan? Aan een slimmere afstelling van verkeerslichten wordt nu gewerkt. Dit moet de uitstoot van CO2 verminderen. Voor de toekomst worden in regioverband structurele maatregelen verkend.

“De doorstroming op de N250 wordt gehinderd op de vrijdagmiddagen tussen Pasen en oktober”, antwoordt het college. “Maar ook regulier in de ochtend- en de avondspits. De verkeersintensiteiten zijn het hoogst op de vrijdag. Op die dag zijn er 24.000 voertuigen per etmaal gemeten. Hiervan zijn er 6.200 (26 procent) voertuigen die als herkomst en/of bestemming de veerhaven hebben (gemeten ten zuidoosten van de Van Kinsbergenbrug).”

Het zijn vooral de Helderse havenbedrijven die economisch nadeel ondervinden van de opstoppingen De winkels in de binnenstad hebben er minder last van. Gewerkt wordt aan de verbetering van de doorstroming. Maar Den Helder kan dit niet alleen, ook al omdat de N250 in eigendom en beheer is van de provincie en het hoogheemraadschap HHNK. De N250 wordt aangepakt vanuit De Kop Werkt!, een samenwerkingsverband van de vier Noordkopgemeenten en de provincie.

Stoplichten
Beter kaartte ook de overlast aan die het Texelverkeer voor de burger geeft, waaronder geluid en fijnstof. Het college wijst hier op een slimmere afstelling van verkeerslichten die op korte termijn tot verbetering moet leiden. “Doordat de verkeersdoorstroming hierdoor met minimaal 10 procent verbetert neemt ook de uitstoot van schadelijke stoffen en de geluidshinder af. Berekend kon worden dat de uitstoot van CO2 op het kruispunt met de Ruyghweg naar verwachting met 13 procent kan worden teruggebracht. Aan de voorbereiding van de uitvoering van deze maatregelen wordt momenteel gewerkt.” B en W reppen in hun beantwoording niet over de uitstoot van fijnstof.

Voor de lange termijn wordt in het kader van De Kop Werkt! de haalbaarheid van structurelere maatregelen verkend. Het college noemt het niet in zijn beantwoording van de vragen, maar onderdeel van deze verkenning is een tunnelbak op het kruispunt bij de Ruyghweg. In de loop van 2019 verwacht het college hier meer over te kunnen melden

35 REACTIES

 1. toen ik het beter afstellen van de verkeerslichten een week of wat geleden hier voorstelde werd ik totaal voor gek verklaard door de bekende reaguurders…..

  • Met de huidige afstelling is het nu nog mogelijk om vanaf de Ravelijnweg de N250 op te komen.
   Afvaart vanaf den Oever is een betere oplossing, de meesten komen vanaf of gaan naar het Oosten.

   • redelijke ikke ikke ikke reactie, en alle honderden inwoners van DH die werken op Texel en met de fiets over gaan, die maar naar Den Oever laten fietsen? waarom alleen maar onbetaalbare onhaalbare ideeën aandragen terwijl het zo verschrikkelijk makkelijk kan?

   • Afvaart van Den Oever is alleen voor de mensen die langs de route van het autoverkeer naar de boot wonen beter, en dan alleen als ze niet zelf op Texel werken, voor de rest van de wereld is het een stuk slechter, als het überhaupt mogelijk zou zijn. Om te beginnen is de kronkelige vaargeul niet zo diep en veranderlijk, dat zou bij eb wel eens verkeerd kunnen uitpakken. Ook heb je meer last van getijdenstromen en wind. In verband met de veel langere reistijd (minimaal 2 uur) zou je meer schepen nodig hebben, en of de motoren van de huidige sterk genoeg zijn om tegen de ebstroom op te boksen, geen idee .. gezien de rijen in de zomermaanden denk ik aan minimaal vier extra schepen. Dat de oversteek flink duurder wordt spreekt voor zich. Voor toeristen zou dat misschien te doen zijn, dat wordt gewoon gebudgetteerd onder de reiskosten, maar forensen over en weer wordt onbetaalbaar en tijdrovend. En wat de extra reistijd en de hogere kosten zouden gaan doen met de prijzen van allerhande consumptiegoederen, daar kan ik alleen maar naar raden.

 2. Goed idee de boot naar den oever…..kan het zieken huis daar ook heen,en de afslag,misschien nog wat vissers boten,kunnen wy ons nog meer op de offshor richten en wind energie op zee (dat gaat lekker)
  Zo hebben we niks meer in den helder

 3. Misschien is het mogelijk om het Texel verkeer via de Oostoeverweg te leiden? En dan alle verkeer voor de Nieuwe Haven gewoon via de N99.

 4. Behoudens de opmerking van RB lees ik nog niets over mogelijke oplossingen.
  Ik vrees dat het ook niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. De N250 blijft voorlopig nog wel de grote toevoerroute voor zowel het Texel verkeer als voor het haven verkeer. Er is te weinig ruimte om die twee uit elkaar te trekken.

 5. In de eerste plaats ik heb er geen verstand van. Doch denk ik simpel een brug over de binnenhaven die uitkomt achter helsdeur, dus geen defensie weg, zo kan het verkeer via de haven naar de opstelplaats boot en is de binnenhaven ontlast.

  • Er ligt een weg , vanaf de Kooybrug , evenwijdig aan het het kanaal en langs de Nam helemaal tot aan het marine terrein (zuidpoort) Als men daar een afslag maakt richting TESO terrein , ben je in èèn keer van het verkeer door het centrum van de stad af. Het is dan het aanpassen van een al aanwezige route.

   • Nu ben ik bekend met deze weg, maar ik heb geen idee waar u het over hebt. Vanaf de Zuidpoort is Marineterrein ! Denkt u nou werkelijk dat de Marine hier stromen verkeer langs wilt hebben, langs een plofzone en op hun terrein. Hier gaat de Gemeente en de Provincie niet over. Dit is Defensie terrein.En met de nodige fantasie zou ik me u idee niet eens kunnen voorstellen.

    • Dat weet ik JB . Maar als u goed leest, Heb ik daarom ook TOT de zuidpoort. En de plofzone , De plofzone, Zowat de hele Oostzijde van de Schooten en Oostoever de Nam vallen in de plofzone . Denk dat die een stuk meer gevaar lopen met alle mensen die daar werken en wonen, dan de auto’s die over die weg rijden. Daarbij , de Marine heeft om het gevaar te verkleinen , de zware explosieven verplaatst naar de Wadden kust. Daarbij , de aangelegde noodaanlanding voor de Teso, lag ook op defensie terrein. Daar was toen geen bezwaar tegen. Er was destijds ook een optie , om de gehele Teso aanlanding te verplaatsen ten Oosten van de haven , met een weg rechtstreeks aansluitend op de n99 , en die loopt dan pal naast de Munitie opslagplaatsen.

 6. CO2 is de nieuwe God…
  .
  Het terugdringen van het verkeer naar Texel, dat is toch al jaren een probleem? Alle kans dat dit de komende jaren ook nog een probleem blijft.

 7. Het is niet het terugdringen van het verkeer , men zoekt naar een oplossing het verkeer , dat toch wel blijft komen , zoveel mogelijk van de huidige toegangswegen om te leiden naar de boot. Het (beter ) afstellen van de verkeerslichten, helpt alleen een betere doorstroming. niet het verminderen van de aantallen die door de stad heen rijden. Dat bewerkstellig je wel , als men het verkeer bestemd voor Texel van de huidige toegangswegen weerd en via een andere route naar de boot toe leid.

  • kunt ook zonder veel moeite en kosten als het opstroopt door de verkeerslichten een deel van het verkeer dmv elektronische bebording omleiden via Ravelijnweg, Waddenzeestraat, Jan Verfailleweg, Middenweg, Polderweg, Kanaalweg, dat geeft meteen weer ademruimte

 8. Veel ideeën . Maar toch voor mij is de chathamweg geen optie defensie zit daar niet op te wachten tevens zullen veel Texel gangers uit de richting Alkmaar voor de huidige route blijven kiezen denk ik.
  Dus blijf ik bij mijn stand punt brug bij entree Den Helder die aansluiting vind op de weg Het Nieuwe Diep.

  • Kan ook niet , daar zitten de sluis en havengebonden bedrijven in de weg. En het smalle nieuwediep is niet berekend op zoveel verkeer. Maar , waarom wordt er steeds maar geprobeerd om de wegen aan te passen naar de Teso toe Is er nu niet aan gedacht de aanlandplaats van de Teso te verleggen en de boot verder landinwaarts te laten varen.

  • geen verkeerd idee, is ook net aan genoeg ruimte voor denk ik zo maar, dit samen met een soort transferium bij de Kooij voor toeristen die toch de reis met de fiets verder willen voortzetten, en financieel ook veel aantrekkelijker dan tunnels of andere miljoenen kostende ideeën die komen er toch nooit, want niemand gaat dit betalen

   • RB, een transferium is utopie, weggegooid geld.
    Die enkeling die met de fiets verder wil zou je extra kunnen stimuleren door een speciale fietsboot vanuit de Kooijhaven te laten vertrekken.
    Maar het gros van de Texelgangers gaat toch echt met eigen vervoer naar de overkant.

 9. Alle reacties gelezen, dan kom je er achter , dat de grootste werkgever van Den Helder in de weg zit. Maar trek nu eens een lijn van de Teso naar de bocht in de Zuidstraat, over het terrein van de oude bewapiningswerkplaats,. Dan krijg je een route rechtstreeks van de boot Den Helder uit . Alleen nog een tunnel onder de kruising Binnenhaven / Ruigweg , en klaar.

  • wat denkt u dat dit wel niet kost?
   er word zo makkelijk over gesproken, even een tunnel, even een viaduct, even een weg, even even even…..

  • Geen onaardig idee e.
   En als aanvulling op Uw reactie hieronder; laat het kunstwerk nu buiten deze discussie. Zo gaat U op iemand lijken die, voor je het weet het Stadhuis en het Rob Scholte museum erbij gaat betrekken.
   Troost U derhalve met de gedachte dat de N250 in eigendom en beheer is van de provincie en het hoogheemraadschap HHNK. De N250 wordt aangepakt vanuit De Kop Werkteen Provinciale weg is, de kosten komen dan ook voor hun rekening (zoals in bovenstaand artikel staat te lezen).

   • Ik hou alleen de m.i. geldsmijterij van dit gemeentebestuur met dit kunstwerk tegen het licht. Voor dit geld kunnen beter andere zaken gedaan worden. Het is geenzins mijn bedoeling in oneindige discussies te verzanden.

 10. Mag wat kosten, maar deze gemeente kijkt niet op een paar stuivers ! Lees net in de krant ( NHD) dat ze ( ondanks dat ze moeten bezuinigen ) toch dat kunstwerk (wip) op de dijk tegen het licht gaan houden in 2019 , 2.5 miljoen voor een stuk beton. Dat is schijnbaar belangrijker dan de maatschappelijke problemen die hier in de stad ontstaan door de bezuinigingen .

 11. We moeten ook eens anders gaan denken . Van wie is de haven waar de Teso aanlegt, van wie zijn de wegen. Wie heeft er de meeste baat bij, dat de auto’s en de vakantie vierders op het eiland komen ? Texel toch ? Is het dan ook de hoofdverantwoording niet van de eigenaren van de haven /wegen en Texel ? voor een goed werkend aan en afvoer systeem ? Den Helder , hoeft alleen maar hun wensen te faciliteren , voor zover het over Helders grondgebied/wegen gaat . ( beetje huiswerk leert , Provincie/rijk de wegen , en Rijks zee en Marinehaven Het rijk dus.) Teso (Texels eigen stoomboot onderneming ) Texel dus .

 12. Volgens mij moet men vooral rekening houden met het soort verkeer.
  Veel vrachtverkeer, campers (vaak gehuurd) caravans, motoren, catamarans en andere aanhangers.
  Ook hebben veel chauffeurs er een lange rit opzitten en ik zie ze dus ook vaak verkeerd rijden. Niet rechtdoor op de Weststraat maar eerst even rechtsaf langs het marinemuseum en dan keren bij het KIM.
  Daarom zijn tunnels en viaducten denk ik te gevaarlijk.
  Oostoeverweg dus voor het texelvetkeer en de N 250 voor het marineverkeer lijkt mij het beste.

 13. Zeg ik dat dan ? Ik zeg alleen , dat Den Helder moet faciliteren wat een ander wil met zijn eigendom. De wegen zijn van het Rijk en/of Provincie . Haven is van het rijk , De Teso schaft wel grotere boten aan, maar laat de verkeersoverlast en de oplossing daarvan , over aan een ander . Waarom , moet Den Helder op draaien voor problemen die een ander met zijn bedrijfsvoering veroorzaakt . Waarom , moet Den Helder opdraaien voor de kosten ,voor verandering van de wegen om die problemen op te vangen, te meer die wegen niet het eigendom van Den Helder zijn. Het is juist andersom van wat jij zegt. Het probleem van een ander , wordt bij Den Helder neergelegd Het enige wat Den Helder kan doen , is meedenken en het werk daaraan faciliteren.

 14. Ook ik heb geen verstand van weg- en waterbouw. Als ik even mag dromen, dan denk ik wel; als je iets doet, doe het dan meteen goed en verken eens (voor zover dat nog niet is gebeurd) een vaste verbinding met Texel. Voor het Kooypunt (vanuit de N9 gezien) kan de afslag al beginnen en daar waar de N250 begint (ter hoogte van McDonalds, kan de eerst tunnel komen ter aansluiting op de Oostoeverweg….. Verkeer vanuit Den Oever kan voor het Kooypunt al afslaan. Vervolgens wordt doorgereden tot hoogte rotonde Ravalijnweg. Hier kan een rechtstreekse tunnel naar ’t Horntje komen. In diezelfde tunnel kan, van Texel naar Den Helder ook weer een afslag op de terugweg worden gemaakt rechtstreeks op de ravalijnweg. Deze kan ook weer via een tunnel onder het kanaal door aan de rechterkant uitkomen van de N250 (vanuit het centrum gezien) met wellicht een extra invoegstrook op de ravalijnweg…….

  Groots gedacht? absoluut, maar denk aan alle voordelen: een vaste verbinding tussen DH en Texel. 1.000.000 toeristen per jaar, alle Texelaars en Heldenaren zelf, het vrachtverkeer dat 24/7 door weer en wind vrij van en naar Texel kan reizen. De veerdienst kan er helemaal uit…… Texel en Den Helder; het Venetië van het noorden. Uiteraard zal er wel een vorm van betaling moeten plaatsvinden. Door een DHT-vignet beschikbaar te stellen via internet kan iedereen dat vrij makkelijk aanschaffen (zeg maar naar Zwitsers voorbeeld).

  Nou ja, tot zover. Mijn fantasie…

  • De helderse zuidgrens moeten we ontdoen van agrarische activiteiten en helemaal vol stampen met recreatiemogelijkheden. De agrarische sector voorziet slechts het gezin van de boer en Polen van inkomsten. Kappen daarmee. Aantallen toeristen zullen oplopen in dit gebied als Hollands Kroon, Texel en Den Helder met elkaar verbonden worden.

Comments are closed.