Ingrijpende koerswijziging Scholen aan Zee

19

Den Helder – De recente inspectieonderzoeken van april 2019 hebben Scholen aan Zee naast een buitengewoon positief, tegelijkertijd ook een zeer pijnlijk resultaat opgeleverd. Op Beroepsonderwijs aan Zee is door het team een megaprestatie geleverd met als resultaat dat de afdelingen basis en kader in één jaar van ‘zeer zwak’ naar het oordeel ‘voldoende’ gingen. Ook Mavo aan Zee draait prima en beweegt zich richting het oordeel ‘goed’.

Anderzijds is geconstateerd dat na drie jaar ‘onvoldoende’, Lyceum aan Zee helaas het oordeel ‘zeer zwak’ voor havo en vwo zal ontvangen. Er is met inzet gewerkt aan verbeteringen maar dat is niet genoeg gebleken; op een aantal indicatoren gaat het nu zelfs de verkeerde kant op.

Op het ministerie van OCW is de zorg om de toekomst en de staat van het voortgezet onderwijs in Den Helder groot. Lyceum aan Zee ligt onder het vergrootglas en indien het oordeel ‘zeer zwak’ niet in een jaar op z’n minst wordt teruggebracht naar ‘onvoldoende’, is ministerieel ingrijpen denkbaar. “Dit laat Scholen aan Zee zich niet gebeuren”, zegt Reinier de Voogd, de voorzitter van het college van bestuur. “Het positieve resultaat bij het beroepsonderwijs bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om in korte tijd een verbeterslag te maken.”

“De jeugd van Den Helder heeft recht op goed onderwijs. Scholen aan Zee gaat er alles aan doen leerlingen dát onderwijs te bieden dat ze sterker maakt, recht doet aan hun talenten, mogelijkheden en dromen, zodat ze op basis van een goed fundament de wereld tegemoet kunnen treden. Een school in een sociaaleconomisch kwetsbare omgeving moet juist een meerwaarde bieden om die sociale omgeving positief te beïnvloeden en de nieuwe generatie meer perspectief te bieden. Scholen aan Zee is er voor alle jongeren van de stad en biedt hen thuisnabij voortgezet onderwijs op het juiste niveau.”

Nieuw schoolplan
De organisatie gaat een nieuwe planperiode in. “Deze nieuwe planperiode biedt de mogelijkheid een hechte scholengemeenschap te vormen. Daarin zal zeker opgenomen worden hoe wordt omgegaan met kansenongelijkheid, segregatie en basisschooladviezen. Het tijdperk van de afzonderlijke scholen wordt verlaten en de kinderen van de stad wordt een breder perspectief geboden met meer doorstroommogelijkheden, maatwerk en aantrekkelijke leeromgevingen.” Scholen aan Zee gaat dus voor de vorming van één scholengemeenschap met een gezamenlijke koers en visie. De organisatie wordt een lerend netwerk waarbinnen over de locaties heen kennis, ervaring en deskundigheid gedeeld en benut worden. “Er zal gewerkt worden vanuit één gezamenlijk pedagogisch-didactische visie en aanpak. Er komt een nieuwe managementstructuur die gericht is op de aansturing van de scholengemeenschap als geheel. In de tussentijd wordt gewerkt vanuit een interim-situatie met de inzet van eigen mensen.”

De koers van het lyceum wordt aangepast op grond van een nieuw verbeterplan. Het doel is binnen een jaar het vwo op ‘voldoende’ te krijgen en de havo te verbeteren naar ten minste ‘onvoldoende’ en maximaal een jaar later naar ‘voldoende’. Het verbeterplan wordt aangepast door een verbeterteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende locaties, onder leiding van Hans van Beekum. Hij werkt daarbij samen met Ronald Elte (extern adviseur vanuit Leren Verbeteren). “Hiermee worden per direct de goede ervaringen benut die er zijn binnen de eigen organisatie. Vooralsnog wordt niet gekozen voor (interim-)managers van buiten. Vanuit Leren Verbeteren zal zo nodig extra expertise worden ingebracht.” Het verbeterplan en de eerste stappen die gezet worden, zullen deel uitmaken van de bestuursreactie op het te ontvangen conceptrapport van de inspectie.

Wijziging managementteam
Marianne Pot stopt met ingang van woensdag 5 juni als directeur. Zij rondt momenteel haar werkzaamheden af. “Er is respect voor de enorme inzet die zij heeft getoond. Marianne heeft vier jaar lang vanuit een strakke planmatige aanpak gewerkt aan tal van verbeteringen en zij heeft veel oog gehad voor het versterken van de interne verbinding. De inspectie constateert echter dat ondanks al die inspanningen en verbeteringen er nog te veel risico’s zijn waardoor zij tot het oordeel ‘zeer zwak’ gekomen zijn. Dit vraagt om een ingrijpende omslag en dus een totaal andere aanpak. De leiding kan daarbij niet meer liggen bij het managementteam dat de afgelopen jaren de huidige koers en aanpak heeft gestuurd. Het is een logisch gevolg gegeven de ontstane situatie.”, aldus De Voogd.

De dagelijkse leiding binnen het lyceum is met ingang van 5 juni in handen van Hans van Beekum (directeur Beroepsonderwijs aan Zee en Mavo aan Zee) en Hielke ter Veld. Het nu al aanwezige potentieel aan leidinggevenden op de andere locaties wordt benut voor de dagelijkse aansturing van die locaties. Hans van Beekum is tevens eindverantwoordelijk onderwijsdirecteur voor alle onderwijslocaties. Ria Peters blijft als projectdirecteur verantwoordelijk voor Schakel aan Zee.

Snelle actie
Niet alleen medewerkers maar ook leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en stakeholders worden intensief betrokken bij de ontwikkeling van Lyceum aan Zee. Dit wordt op verschillende manieren georganiseerd. Binnenkort ontvangen alle betrokkenen daarover meer informatie. De noodzaak voor snelle actie is dus hoog. “Er wordt niet gewacht op het eindrapport van de inspectie, dat naar verwachting rond de zomervakantie beschikbaar komt, om te kunnen vertellen over de stappen die zijn gezet en welke verdere plannen er zijn. Denkend vanuit kansen en ambitie. Bestuur en management hebben er vertrouwen in: Scholen aan Zee slaat een nieuwe weg in!”

19 REACTIES

 1. Het zwakke presteren van het lyceum is funest voor de toekomst van talloze leerlingen, je draait dat nooit meer terug

 2. https://www.noordhollandsdagblad.nl/…/schoolleiding-in-den-…

  ‘Bedankt’ Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Hopelijk lezen de ‘onafhankelijke’ en ‘onpartijdige’ (kantonrechter en voorzieningenrechter van de) rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar); het Openbaar Ministerie; het gerechtshof Amsterdam – en de ‘voorzitter van de Raad van Toezicht’ bij de Commissie van Beroep VO – en de Hoge Raad der Nederlanden uw eindrapport en de reeds bij “Vrouwe Justitia” bekende ‘concrete feiten’ nog eens goed door en herstellen zij vervolgens de door haar gemaakte gerechtelijke dwalingen.

  Vanzelfsprekend zijn de ‘burgemeester’; het college van burgemeester en wethouders en de andere politieke ambtsdragers – ondanks al hun ‘nevenfuncties’ (BRONNEN: https://www.denhelder.nl/…/nevenfuncties-burgemeester-en-we… en https://gemeenteraad.denhelder.nl/organisatie/) – van de Gemeente Den Helder vast al ‘druk bezig’ met alle voorbereidingen voor het toekennen en uitdelen van een gemeentelijke onderscheiding voor
  ‘de enorme inzet en geleverde prestatie’.

  Een gemeentelijke onderscheiding – zonder het openbaar maken van een gemeentelijke verordening en zonder hiervoor wederom een WOB-verzoek te moeten ontvangen – mag óók nu natuurlijk niet ontbreken.

  Noordhollands Dagblad
  NH Nieuws
  Den Helder Actueel
  RTL Nieuws
  De Telegraaf
  Tweede Kamer

 3. https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190529_10673164/schoolleiding-in-den-helder-grijpt-hard-in-nu-lyceum-aan-zee-is-teruggevallen-naar-het-predicaat-zeer-zwak

  ‘Bedankt’ Inspectie van het Onderwijs en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Hopelijk lezen de ‘onafhankelijke’ en ‘onpartijdige’ (kantonrechter en voorzieningenrechter van de) rechtbank Noord-Holland (locatie Alkmaar); het Openbaar Ministerie; het gerechtshof Amsterdam – en de ‘voorzitter van de Raad van Toezicht’ bij de Commissie van Beroep VO – en de Hoge Raad der Nederlanden uw eindrapport en de reeds bij “Vrouwe Justitia” bekende ‘concrete feiten’ nog eens goed door en herstellen zij vervolgens de door haar gemaakte gerechtelijke dwalingen.

  Vanzelfsprekend zijn de ‘burgemeester’; het college van burgemeester en wethouders en de andere politieke ambtsdragers – ondanks al hun ‘nevenfuncties’ (BRONNEN: https://www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/nevenfuncties-burgemeester-en-wethouders en https://gemeenteraad.denhelder.nl/organisatie/) – van de Gemeente Den Helder vast al ‘druk bezig’ met alle voorbereidingen voor het toekennen en uitdelen van een gemeentelijke onderscheiding voor
  ‘de enorme inzet en geleverde prestatie’.

  Een gemeentelijke onderscheiding – zonder het openbaar maken van een gemeentelijke verordening en zonder hiervoor wederom een WOB-verzoek te moeten ontvangen – mag óók nu natuurlijk niet ontbreken.

  Noordhollands Dagblad
  NH Nieuws
  Den Helder Actueel
  RTL Nieuws
  De Telegraaf
  Tweede Kamer

 4. Ach ja, het niet aanbieden van dyslectie begeleiding, niet handhaven van regels (te laat komen etc), starre docenten to het illegaal weigeren en uitschrijven van leerlingen en weigering tot lesgeven en zorgplicht door o.a. deze directrice leidde niet tot een verbetering van het onderwijs. Ik vind het niet verrassend. Kunnen we als gedupeerde ouders/leerlingen nog een schadevergoeding claimen?

  • Eens, onderwijs zou een positieve begeleiding naar de toekomst moeten zijn, en hoe goed je thuis ook voorbereidt, als het vervolg dit niet uitbreidt sta je met je rug tegen de muur…

 5. Ongetwijfeld valt er veel te verbeteren op het Lyceum aan Zee, maar op welke school niet? Ik heb een dochter in de brugklas van het Lyceum aan Zee en mijn ervaringen overwegend positief. Docenten komen gemotiveerd over, voorlichting aan en communicatie met ouders zijn prima en dochter komt regelmatig thuis met positieve verhalen over school.
  Natuurlijk moeten we de waarnemingen van de Inspectie ter harte nemen, maar er gaan nog steeds een hoop dingen goed. Laat de moed niet zakken! Hopelijk vindt het Lyceum aan Zee snel de weg omhoog.

 6. In de tijd dat mijn kinderen de middelbare school deden had je het Joco en het Nieuwe Diep. Wat ben ik blij dat in die tijd het onderwijs niet was afgezakt als wat ik nu uit deze berichten verneem. Ik vind dat de gemeente een plicht heeft te zorgen dat er goed onderwijs is voor iedereen en uit wat al ik uit deze berichtgeving concludeer, is dat gemeente de ander kant op kijkt. Al dat blabla is om de verantwoordelijke uit de wind te houden. Gemeente Den Helder, zorg voor goed onderwijs in de gemeente,. Dat is een plicht die U heeft tegenover de burgers.

 7. Hier nog een teleurgestelde ouder. Beide kinderen hebben een uiterst lastige tijd gehad op het Lyceum. Zeer frustrerend voor alle ouders en jeugd toen. Dit is alweer enkele jaren geleden. Ik was blij dat mijn kinders konden gaan studeren en zo het plezier in leren weer terugkregen, want dat plezier was door het Lyceum bijna geheel om zeep geholpen.
  Ik hoop voor alle jongeren in Den Helder dat het nu eindelijk eens goed wordt aangepakt. Ze hebben recht op goed én inspirerend onderwijs. Maar over Hans van Beekum hoor ik wel goede verhalen. Dus zet hem op mensen. Laat dit de aftrap zijn op weg naar de beste school van Nederland!

 8. en hoe reageert “onze” gemeenteraad, jawel door maar gratis OV voor de schooljeugd naar Schagen aan te gaan vragen, dat is nu echt wel daadkrachtig optreden, de koe bij de horens vatten, wat een flauwekul weer……..als je hier denkt dat het echt niet gekker kan spant de gemeenteraad weer de kroon……….

 9. RB,het is niet de gemeenteraad welke dat aanvraagt maar Behoorlijk bestuur bij monde van mevr Hamerslag.
  U weet wel dat clubje welke vertegenwoordigd wordt in het college door Michiel Wouters wethouder namens Beter voor Den Helder.
  En welk clubje nu dus VOLLEDIG is ingepakt door de rest van B&W net zo als ook helaas Tjitske Biersteker.
  Dus allemaal show van mevr Hamerslag.Uiteindelijk dus gewoon met de wolven meejanken mevr Hamerslag daar gaat het op neerkomen!

 10. Met verbazing lees ik dat al drie jaar slecht onderwijs wordt geleverd,de directie springt een gat in de lucht dat de Mavo naar de beoordeling goed is gegaan.
  De directie heeft een plan opgesteld met slechts een extern adviseur om beter te kunnen presteren.
  Een directie lid is vervangen zoals ik het begrijp,ik denk dat de overgebleven directieleden zichzelf wel zwaar overschatten na drie jaar slechte resultaten neergezet te hebben.
  Ouders die hun kinderen naar Schagen sturen voor beter onderwijs,U als uitvoerende had al veroordeeld moeten zijn.

 11. Vroeger had je meer scholen dus concurrentie ,,nieuwe diep Jacco 2 lts 3 mavo s. …maar nu is er niks anders en die inspecties allemaal fake
  Lossen niks op…..sluiten kan niet …is al jaren achtereen een puin hoop
  Bedroevend….me zoontje een jaar geen natuurkunde,,,ongelooflijk, ,,school en inspectie pap houden en nat houden
  en leraren willen niet haar den helder

 12. Een van de redenen dat leraren niet naar Den Helder willen is dat achtereenvolgende colleges zich niets aantrekken van de burgers en van alles doordrammen: ze maken anti-reclame voor de stad. De politiek blijft een lelijk gezicht houden. Anti-inspraak. Luister naar je burgers, luister naar je leraren, luister naar je leerlingen en ouders. En verbeter vanuit signalen.

 13. Het is ongezond dat een gemeente als Den Helder maar 1 middelbare school heeft, waardoor er een ongezonde monopoly is ontstaan. Geen concurrentie, is geen concurrentiestrijd om leerlingen aan je te binden. Oog voor kwaliteit is dan ver te zoeken, en dan heb ik het niet over een individuele leraar.
  Vergelijkbare gemeenten hebben meerdere middelbare scholen. De aantallen zijn op basis van verschillende scholen, niet het aantal vestigingen. Bij veel gemeenten bestaan de aantal scholen uit meerdere vestigingen. (bv RSG Wolfsbos in Hoogeveen heeft 3 vestigingen, maar wordt als 1 school meegerekend)
  56935 inwoners Gooise Meren – 6 middelbare Scholen
  56376 inwoners Barneveld – 4 middelbare scholen
  56020 inwoners Den Helder – 1 middelbare school
  55495 inwoners Smallingerland – 7 middelbare scholen
  55311 inwoners Hoogeveen – 5 middelbare scholen

  • 1 middelbare school,maar wel een gemeentebestuur met een nieuw logo voor een verfrissende aanpak,een visionair havenbedrijf,waar miljoenen bijgelegd wordt,een willemsoord waar miljoenen bijgelegd wordt,en dan natuurlijk nog de persoonlijke hobby,s zeestad,schouwburg,woningstichting,de straatveger,zwembad,watertoren,en last but not least scholte.
   Bovengenoemde allemaal veel belangrijker dan fatsoenlijk onderwijs,aldus het slagvaardige stadsbestuur.
   Niet lullen maar zakken vullen heet dat.

Comments are closed.